Zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.717

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 15 kwietnia 2023 r.
w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1606) zarządza się, co następuje:
Do dnia 30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRODUKTÓW ROLNYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Z UKRAINY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Produkty rolne podzielone na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.1)):
1)
zboża, część I;
2)
cukier, część III;
3)
susz paszowy, część IV;
4)
nasiona, część V;
5)
chmiel, część VI;
6)
len i konopie, część VIII;
7)
owoce i warzywa, część IX;
8)
produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;
9)
wina, część XII;
10)
wołowina i cielęcina, część XV;
11)
mleko i przetwory mleczne, część XVI;
12)
wieprzowina, część XVII;
13)
baranina i kozina, część XVIII;
14)
jaja, część XIX;
15)
mięso drobiowe, część XX;
16)
alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;
17)
produkty pszczele, część XXII;
18)
pozostałe produkty, część XXIV.

___________________________________

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).