Art. 7. - [Wejście w życie ustawy] - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.
Art.  7.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.