Art. 5. - [Zwolnienie z opłat; utrzymanie ważności dokumentów] - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.
Art.  5.  [Zwolnienie z opłat; utrzymanie ważności dokumentów]
1. 
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
2. 
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.