[Zakaz nadawania jednostkom organizacyjnym i pomocniczym, budowlom oraz obiektom nazw propagujących komunizm lub inny ustrój... - Dz.U.2018.1103 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakaz nadawania jednostkom organizacyjnym i pomocniczym, budowlom oraz obiektom nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny] - Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.
Art.  1.  [Zakaz nadawania jednostkom organizacyjnym i pomocniczym, budowlom oraz obiektom nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny]
1. 
Nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
2. 
Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
3. 
Za jednostki organizacyjne uważa się w szczególności szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne.