Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.56.676

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Zakazuje się, z zastrzeżeniem § 2, produkcji i wprowadzania do obrotu soli spożywczej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi, jeżeli nie zawiera ona jodku potasu (KI) w ilości (30±10) mg/ kg lub jodanu potasu (KIO3) w ilości (39±13) mg/kg.
Zakazuje się stosowania soli spożywczej jodowanej, określonej w § 1, do przetwórstwa środków spożywczych.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli (Monitor Polski Nr 48, poz. 462).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.