Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.585

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH.
z dnia 1 września 1920 r.
w przedmiocie zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21.

Na podstawie art. 2 ustawy z d. 28/II 1919 r. (Dz. U. z r. 1919 № 20 poz. 229), art. 11 rozporządzenia wykonawczego z 3/II 1920 r. (Dz. ust. № 14 z r. 1920 poz. 76) oraz art. 5 i 6 rozporządzenia z d. 1/IX 20 (Dz. ust. № 88 z r. 1920 poz. 579) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych. Ministrem Skarbu i Ministrem Aprowizacji co następuje:
Art.  1.

W lasach prywatnych, wolnych od służebności włościańskich poboru drzewa na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego, oraz obciążonych służebnościami włościańskiemi na obszarze b. zaboru austrjackiego, zostaje niniejszem zajęte do dyspozycji Głównej Komisji Rozdziału Drzewa przy Ministerstwie Robót Publicznych z 1 ha zalesionej powierzchni 1.5 mp. drewna opałowego.

Na potrzeby wielkich miast w lasach prywatnych wymienionych wyżej kategorji zostaje zajęte drewno opałowe w odległości do 10 klm. od linji kolejowych szeroko i wązko-torowych (kolejek) w ilościach potrójnych nad normę powyższą.

Wobec konieczności spiesznego przygotowania opalu Komisje Rozdziału Drzewa, względnie z upoważnienia ich działające Zarządy miejskie i gminne zwrócą się do odnośnych właścicieli o niezwłoczne rozpoczęcie przez nich wyróbki opału na przypadających do zajęcia według niniejszego rozporządzenia zrębach. W razie uchylenia się właścicieli drzewa od tego wymagania. Komisje Rozdziału Drzewa są uprawnione do oddania wyróbki opału Zarządom miast i gmin, ze skutkami, określonemi w art. 9 niniejszego rozporządzenia. Komisje Rozdziału Drzewa zawiadomią właścicieli do 1 października 1920 r., które przestrzenie leśne w pasie 10 klm. od kolei zostaną wolne od zajęć.

W lasach prywatnych, obciążonych służebnościami włościańskiemi poboru drewna na obszarze b. zaboru rosyjskiego z 1 ha powierzchni zalesionej zostaje niniejszem zajęte i oddane do dyspozycji Głównej Komisji Rozdziału Drzewa 1 mp. drewna opałowego.

W poszczególnych wypadkach stosownie do stanu lasu, ilości wyżej podane mogą być zwiększone lub zmniejszone stosownie do orzeczenia właściwego Urzędu Ochrony Lasów.

Gotowe zapasy drewna opałowego, znajdujące się w chwili ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w lasach prywatnych, zostają również zajęte, a ilość tych zapasów będzie zaliczona do ilości drewna. zajętego w myśl niniejszego artykułu.

Z cyfry zajętego drewna wyłączone zostają ilości niezbędne na potrzeby właścicieli lasów według orzeczeń Komisji Rozdziału Drzewa.

Art.  2.

Drewno opałowe będzie wydane ludności na mocy decyzji Komisji Rozdziału Drzewa za pośrednictwem Zarządów gminnych i magistratów miast.

Art.  3.

Właściciele i zarządcy lasów prywatnych winni w terminach. oznaczonych przez Komisje Rozdziału Drzewa złożyć im zgłoszenia, które mają zawierać.

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania właściciela lasu, oraz osoby uprawnionej do wyrębu;
b) położenie lasu (powiat), nazwę oddziałów lasu;
c) podanie ogólnej powierzchni lasu, oraz ilości drewna opalowego, które właściciel zamierza wyrobić;
d) najbliższą stację: kolejową;
e) stosunki wywozowe: odległość miejsca wyróbki od drogi komunikacyjnej, kolejki leśnej i od najbliższej stacji kolejowej, lub rzeki spławnej;
f) oświadczenie, czy właściciel gotów jest ilość drewna opalowego, wymienioną w art. 1 wyrobić i oddać do dyspozycji Komisji Rozdziału Drzewa w terminach, oznaczonych w art. 7 niniejszego rozporządzenia,

Obowiązek zgłoszenia ciąży także na osobach, które na mocy kontraktu kupna - sprzedaży, zawartego z właścicielem lub zarządcą lasu; uprawnione są do wyrębu drewna opałowego.

Art.  4.

Obowiązkom wymienionym w art. 1 i 3 nie .podlegają:

a) na obszarze b. zaboru rosyjskiego właściciele lasów, uznanych za ochronne, oraz właściciele lasów, w których na skutek stwierdzonej dewastacji wyrąb całkowicie został wstrzymany na podstawie prawomocnych orzeczeń Urzędów Ochrony Lasów.
b) na obszarze b. zaboru austrjackiego: właściciele lasów, zamkniętych na podstawie paragrafu 19 i 20 ces. pat. z dn. 13.XII 1852 r. (Dz. Pr. № 250), właściciele lasów ochronnych w pojęciu § 6 i 7 tego patentu i wreszcie właściciele lasów, w których celem powstrzymania dalszych spustoszeń całkowity wyrąb drewna, na podstawie §§ 4 i 23 ces. pat., został wstrzymany.
Art.  5.

Komisje Rozdziału Drzewa oznajmią właścicielom lasów w ciągu 2-ch tygodni po upływie terminu, oznaczonego przez Komisję Rozdziału Drzewa w myśl art. 3, jaką ilość drewna opałowego, zgłoszonego w myśl art. 3 niniejszego rozporządzenia, właściciel winien wyrobić w terminach w art. 7 podanych. Jeśli właściciel lasu w wyżej oznaczonym terminie nie otrzyma od Komisji Rozdziału Drzewa zawiadomienia, jaką ilość drewna opałowego winien przygotować, na ten czas winien wyrobić całą ilość zgłoszonego drewna.

Art.  6.

Magistraty i Zarządy gmin, którym przydzielono drewno opałowe, będą obowiązane wypłacić właścicielom opału zaliczkę na wyróbkę jego do wysokości 50% cen, w art. 8 niniejszego rozporządzenia ustanowionych. Zaliczki te wydawane będą w trzech ratach stosownie do partji, w każdym z oznaczonych art. 7 terminach mającej być oddanej do rozporządzenia wymienionym zarządom,

Art.  7.

Z drewna .opalowego, które właściciel winien wyrobić według art. 1 i 5, ma być 1/3 część oddana do rozporządzenia Komisji Rozdziału Drzewa do 15/XI 1920 r., dalsza 1/3 część do 15/XII 1920 r., a reszta do 15/I 1921 r.

Art.  8. 1

(uchylony).

Art.  9.

O ile właściciel w terminie oznaczonym w art. 3 rozporządzenia nie złoży przewidzianego w tymże art. 3 zgłoszenia, to Komisja Rozdziału Drzewa może niezwłocznie po tym terminie polecić wyróbkę drewna opałowego tym Zarządom gmin i magistratom, którym zostało przydzielone dane drewno i o ile zaś właściciel lasu, który w myśl art. 3 tego rozporządzenia zgłosił gotowość wyróbki drewna opałowego, nie odda 1/3 części wyrobionego w myśl art. 5 i 7 drewna w terminie do 15/XI. 1920 r., to Komisja Rozdziału Drzewa wyróbkę może niezwłocznie polecić odnośnemu Zarządowi gminy lub magistratowi.

Cała ilość drewna, której właściciel nie wyrobi w myśl art. 5, zostanie wyrobioną przez powołane organy na koszt właściciela lasu, a od ceny za drewno wyrobione, należącej się właścicielowi w myśl art. 8, zostaną potrącone faktyczne koszty ścięcia i wyróbki drewna.

Części strzały, pozostałe po wyróbce drewna opałowego, nadające się do wyróbki drewna użytkowego, pozostają na miejscu wyróbki do dyspozycji właściciela lasu, o ile nie nastąpi osobne zajęcie tego drewna na podstawie art. 2 ustawy Sejmowej z dn. 28 lutego 1919 r. w przedmiocie zaopatrzenia .ludności w drewno budulcowe i opalowe.

Art.  10.

Lasami prywatnemi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są wszelkie lasy niepaństwowe, więc i komunalne.

Art.  11.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie naruszają w niczem praw serwitutowych, obciążających lasy prywatne.

Art.  12.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia obowiązują na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.

Art.  13.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

SPROSTOWANIA:

a) do rozporządzenia Min. Roln. i Dóbr Państw. (poz. 585).

W № 89 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie: "zajęcia i przygotowania drewna opałowego w lasach prywatnych na okres zimowy 1920/21" (poz. 585) na str. 1617 w wierszu 6-m art. 1 zamiast: "1,5 m. p." winno być: "1,5 metra przestrzennego"; na str. 1619 i 1620 w ustępie b) art. 8 zamiast nazw: "Pohajecki, Rudzki, Skalatski, Wieliczkowski, Zaleszczykski, Zbarażski, Kałuszski, Nadworneński, Skoleski, Torkski", ma być: "Podhajecki, Rudecki, Skałacki, Wielicki, Zaleszczycki, Zbaraski, Kałuski, Nadworniański, Skolski, Turczański".

1 Art. 8 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna opałowego, zajętego i przygotowanego w lasach prywatnych, na okres zimowy 1920/21 (Dz.U.20.117.772) z dniem 23 grudnia 1920 r.