Zajęcia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.250

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
cele, rodzaje, zakres programowy oraz wymiar czasu,
2)
sposób prowadzenia,
3)
sposób dokumentowania,
4)
sposób nagradzania uczestników

- zajęć rehabilitacji społecznej organizowanych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), zwanych dalej "zajęciami".

Zajęcia mają na celu:
1)
poprawę funkcjonowania społecznego osób przebywających w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanych dalej "domami", w tym w szczególności:
a)
wyrabianie zaradności osobistej,
b)
pobudzanie aktywności społecznej,
c)
wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
2)
promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców domów.
Określa się następujące rodzaje zajęć:
1)
zajęcia terapeutyczne;
2)
zajęcia z psychologiem;
3)
zajęcia ruchowe;
4)
zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
Zakres programowy zajęć poszczególnych rodzajów obejmuje:
1)
w przypadku zajęć terapeutycznych:
a)
trening funkcjonowania w codziennym życiu,
b)
trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
c)
trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
2)
w przypadku zajęć z psychologiem:
a)
badanie psychologiczne,
b)
terapię psychologiczną,
c)
poradnictwo psychologiczne;
3)
w przypadku zajęć ruchowych:
a)
zajęcia sportowe,
b)
turystykę,
c)
rekreację;
4)
w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:
a)
terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej,
b)
zajęcia informatyczne,
c)
pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.
1.
Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo.
2.
Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu.
3.
Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, o którym mowa w tych przepisach, zwanego dalej "zespołem terapeutyczno-opiekuńczym", lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem ustawowym.
4.
Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik, o którym mowa w ust. 3, ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu.
1.
Zajęcia indywidualne i grupowe są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
2.
W dziennikach zajęć odnotowuje się w szczególności:
1)
rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć;
2)
rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;
3)
imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach;
4)
informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców domu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
a)
absencję i jej przyczyny,
b)
ocenę współpracy z terapeutą,
c)
aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach,
d)
skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.
1.
Mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymywać nagrody rzeczowe.
2.
Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządza kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera imię i nazwisko mieszkańca domu, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem.
4.
Dyrektor domu zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartość.
5.
Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 132, poz. 653), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2013 r. na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 19).