[Decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę własności nieruchomości] - Art. 8i. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8i. - [Decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę własności nieruchomości] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8i.  [Decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę własności nieruchomości]
1. 
Wojewoda wydaje decyzję w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę własności nieruchomości, o których mowa w art. 8g ust. 1, w przypadku złożenia przez gminę wniosku, o którym mowa w art. 8g ust. 2. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.
2. 
Wojewoda wydaje decyzję o odmowie nabycia przez gminę własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli we wniosku o nabycie nie określono jednego z celów, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, związanych z realizacją zadań własnych gminy.
3. 
Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.