[Sposób doręczania decyzji, postanowień i innych pism] - Art. 8b. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8b. - [Sposób doręczania decyzji, postanowień i innych pism] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8b.  [Sposób doręczania decyzji, postanowień i innych pism]

Decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 8a ust. 4, 5 i 7, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.