[Końcowy termin złożenia wniosku o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; ustalenie wykazu uprawnionych do... - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8a. - [Końcowy termin złożenia wniosku o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8a.  [Końcowy termin złożenia wniosku o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową; ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej]
1. 
Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2)
imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2;
3)
nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2;
4)
wskazanie adresu do doręczeń.
3. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:
1)
że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2)
o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
4. 
Starosta wydaje decyzję, o ustaleniu, które nieruchomości spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1, stanowią wspólnotę gruntową.
5. 
Starosta wydaje decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
6. 
Obszary gospodarstw rolnych osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej określa się według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. 
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2.