[Decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie] - Art. 8. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  8.  [Decyzja ustalająca, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie]
1. 
Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
7. 
(uchylony).