[Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej - reguła podstawowa] - Art. 6. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej - reguła podstawowa] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  6.  [Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej - reguła podstawowa]
1. 
Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
2. 
Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.
3. 
Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w ust. 1 bądź w ust. 2 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane to było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.