[Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową lub jego zmian; wpis spółki do ewidencji gruntów] -... - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową lub jego zmian; wpis spółki do ewidencji gruntów] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  18.  [Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową lub jego zmian; wpis spółki do ewidencji gruntów]
1. 
Statut spółki, jego zmiany, zatwierdza starosta w drodze decyzji. Z dniem, w którym decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki stała się ostateczna, spółka nabywa osobowość prawną.
2. 
Nazwa spółki i skład zarządu spółki oraz obszar wspólnoty gruntowej i wykazy uprawnionych do korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów. Wszelkie późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana statutu i zmiany w składzie osobowym zarządu, zgłasza do ewidencji zarząd spółki.