[Elementy statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową] - Art. 17. - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. - Dz.U.2022.140 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Elementy statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową] - Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.140 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  17.  [Elementy statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową]

Statut spółki powinien określać:

1)
nazwę i siedzibę spółki oraz przedmiot jej działalności;
2)
prawa i obowiązki członków spółki;
3)
organy spółki, sposób ich powoływania i zakres działania;
3a)
rodzaje czynności prawnych dokonywanych przez spółkę, których podjęcie wymaga uchwały zebrania członków;
3b)
warunki reprezentowania spółki oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
4)
warunki dopuszczenia do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej;
5)
warunki dopuszczenia do użytkowania gruntów i urządzeń spółki osób niebędących członkami spółki;
6)
podział dochodów i strat;
7)
sposób rozwiązywania i likwidacji spółki.