Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.88.577

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 maja 2010 r.
w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób pozostających w stosunku służbowym lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "żołnierzu", rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
§  2. Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1 ust. 1, należy:
1) prowadzenie dyspanseryzacji w stosunku do żołnierzy;
2) prowadzenie profilaktyki psychologicznej w zakresie stresu zawodowego oraz zapobieganie skutkom zaburzeń stresu pourazowego;
3) rozpoznawanie i analiza oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia żołnierzy pełniących służbę na jednostkach pływających Marynarki Wojennej;
4) współdziałanie z dowódcami jednostek pływających w zapewnieniu warunków służby eliminujących ich negatywny wpływ na zdrowie żołnierzy, związany w szczególności z długotrwałym pobytem na morzu i - w przypadku okrętów podwodnych - przebywaniem w zanurzeniu;
5) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród personelu latającego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia żołnierzy odbywających loty w warunkach przeciążenia;
6) zapewnienie szczególnej opieki lekarskiej żołnierzom pełniącym służbę jako nurkowie lub wykonującym skoki na spadochronie, a także obsługującym sprzęt w jednostkach rakietowych i w lotnictwie;
7) rozeznanie niebezpieczeństw zachorowań i prowadzenie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych, wśród żołnierzy i pracowników wojska kierowanych za granicę Rzeczypospolitej Polskiej i po ich powrocie do kraju, a także zapewnienie opieki lekarskiej nad nimi w miejscu przebywania;
8) eliminowanie zagrożeń zdrowia związanych z zakwaterowaniem przejściowym wojska, szczególnie w warunkach ćwiczeń poligonowych;
9) kwalifikowanie i kierowanie żołnierzy na turnusy leczniczo-profilaktyczne;
10) analiza warunków służby i pracy uwzględniająca występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych, w szczególności występowanie narażenia na:
a) kontakt z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i samozapalnymi,
b) kontakt z substancjami drażniącymi, rakotwórczymi, alergizującymi, toksycznymi, pyłami oraz czynnikami zakaźnymi,
c) długotrwałe stany napięć emocjonalnych.
§  3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 61, poz. 665 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 4) w części dotyczącej zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.