Zadania służby medycyny pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.118.1270

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie zadań służby medycyny pracy.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego osób pozostających w stosunku służbowym lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "funkcjonariuszu", rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku służbowym w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Do zadań służby medycyny pracy, o których mowa w § 1 ust. 1, należą:
1)
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, poprzez:
a)
wykonywanie badań profilaktycznych - okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia przez lekarzy służby medycyny pracy,
b)
przeprowadzanie szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą,
c)
prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie urazowym;
2)
analiza warunków służby i pracy uwzględniająca występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych, w szczególności narażenia na:
a)
kontakt z substancjami drażniącymi, alergizującymi, rakotwórczymi, toksycznymi, pyłami oraz czynnikami zakaźnymi,
b)
ujemne wpływy atmosferyczne,
c)
długotrwałe stany napięć emocjonalnych,
d)
kontakt z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i samozapalnymi;
3)
prowadzenie działalności edukacyjnej i poradnictwa dla pracodawców i pracowników w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii;
4)
prowadzenie konsultacji psychologicznych i profilaktyki w zakresie problematyki stresu i jego następstw;
5)
rozpoznawanie niebezpieczeństw zachorowań i prowadzenie działań profilaktycznych, w tym szczepień ochronnych wśród funkcjonariuszy i pracowników kierowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
kwalifikowanie i kierowanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe;
7)
prowadzenie systematycznej działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia z uwzględnieniem specyfiki ryzyka zawodowego wynikającego z dużych napięć emocjonalnych;
8)
organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach w miejscu służby, pracy lub pobierania nauki, w tym podczas:
a)
prowadzenia działań oraz zajęć dydaktycznych na poligonach pirotechnicznych i chemicznych,
b)
sprawdzianów i zajęć z zakresu wyszkolenia zawodowego,
c)
szkoleń i działań funkcjonariuszy, które wiążą się z dużą urazowością i podejmowaniem natychmiastowej interwencji,
d)
działań prowadzonych na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, imprez masowych i zgromadzeń;
9)
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną oraz przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej danych statystycznych w tym zakresie, po pozbawieniu ich informacji identyfikujących osoby.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.