Rozdział 1 - Zaciąganie zobowiązań pieniężnych. - Zaciąganie nowych i określanie wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.45.332

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 1990 r.

Rozdział I.

Zaciąganie zobowiązań pieniężnych.

(uchylony).

1.
Przepis artykułu poprzedzającego nie ma zastosowania, jeżeli zobowiązanie pieniężne zaciąga:
a)
Skarb Państwa,
b)
Narodowy Bank Polski,
c)
bank, który uzyskał od Ministra Skarbu odpowiednie uprawnienie.
2.
Minister Skarbu może w gospodarczo uzasadnionych przypadkach zezwolić osobom fizycznym lub prawnym i innym niż wymienione w ustępie poprzedzającym, na zaciągnięcie zobowiązania wyrażonego w obcej walucie.

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U.90.55.321) z dniem 1 października 1990 r.
2 Art. 3 uchylony przez art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U.90.55.321) z dniem 1 października 1990 r.