Art. 15. - Zaciąganie nowych i określanie wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.45.332

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 1990 r.
Art.  15.
1.
Wysokość należności z obligacji i listów zastawnych emitowanych przez banki, instytucje kredytu długoterminowego oraz inne przedsiębiorstwa oblicza się według zasad zawartych w art. 6, 7 i 8.
2.
Przepis art. 14 stosuje się również do należności z obligacji i listów zastawnych, opiewających na walutę obcą jako bądź wyłączny, bądź alternatywny z walutą polską środek zapłaty (art. 7 i 8), jeżeli papiery te znajdują się w posiadaniu cudzoziemców.