Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie i dropie-kamionki (strepety).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 9 listopada 1932 r.
o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie i drapie - kamionki (strepety).

Na podstawie art. 51 ust. 1 punkt b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam co następuje:
Zabrania się całkowicie polowania na łosie - byki, dropie i dropie - kamionki (strepety).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie-na obszarze całego Państwa, z wyjątkiem województwa śląskiego, z dniem 1 stycznia 1933 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1935 r.