Zabezpieczenie upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywanie zbiorów ziela lub żywicy tych konopi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.72

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy tych konopi 2

Na podstawie art. 49a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób:
1)
zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste prowadzonych w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej "ustawą";
2)
przechowywania zbiorów ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste z upraw prowadzonych w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy.
Szczegółowymi warunkami zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste gwarantującymi należytą ochronę tych upraw przed dostępem osób nieuprawnionych są:
1)
prowadzenie wykazu osób uprawnionych do wejścia na miejsce upraw;
2)
prowadzenie wykazu pojazdów uprawnionych do wjazdu na miejsce upraw;
3)
posiadanie środków sygnalizujących naruszenie zabezpieczeń przed dostępem na miejsce upraw osób nieuprawnionych;
4)
posiadanie środków umożliwiających nieprzerwaną obserwację miejsca upraw oraz rejestrację obrazu;
5)
posiadanie środków technicznych uniemożliwiających wejście osób nieuprawnionych na miejsce upraw;
6)
oznakowanie w postaci tablic ostrzegawczych zawierających informację o zakazie wstępu osób nieuprawnionych na miejsce upraw;
7)
stosowanie RFID - technologii zdalnego nadzoru roślin (Radio-frequency identification), która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiającej identyfikację każdej z roślin znajdujących się w polu odczytu;
8)
monitorowanie miejsca upraw.
Warunki określone w § 2 pkt 1 i 2 realizuje się przez posiadanie i prowadzenie w formie papierowej lub elektronicznej wykazów, o których mowa w art. 49a ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy, oraz bieżące rejestrowanie i weryfikowanie zawartych w nich danych - w zakresie określonym w art. 49a ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy.
Warunek określony w § 2 pkt 3 realizuje się przez posiadanie i zastosowanie instalacji alarmowej sygnalizującej każdorazową próbę przełamania lub przełamanie zabezpieczeń technicznych miejsca upraw lub próbę nieuprawnionego wstępu na miejsce upraw.
1. 
Warunek określony w § 2 pkt 4 realizuje się przez posiadanie i zastosowanie urządzeń monitorujących, w tym służących do obserwowania i rejestrowania obrazu, działających w systemie całodobowym.
2. 
Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu miejsca upraw służy system telewizji przemysłowej składający się z:
1)
zestawu kamer z odpowiednim obiektywem i wyposażeniem pomocniczym;
2)
urządzenia sterującego i transmisyjnego, multipleksera oraz dzielnika obrazu;
3)
monitora i urządzenia przetwarzającego sygnały wizyjne na obraz wyświetlany na ekranie;
4)
urządzenia rejestrującego obraz wraz ze znacznikiem czasu umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalonego obrazu zgodnie z czasem lokalnym.
3. 
Do utrwalania obrazu w systemie telewizji przemysłowej można wykorzystać urządzenia elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego.
4. 
Zapis obrazu miejsca upraw jest przechowywany przez okres co najmniej 14 dni.
1. 
Warunek określony w § 2 pkt 5 realizuje się przez posiadanie i zastosowanie środków technicznych, o których mowa w art. 49a ust. 9 pkt 7 ustawy.
2. 
Drzwi wejściowe oraz okna zewnętrzne w miejscu prowadzenia upraw posiadają atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie.
3. 
Metalowe szafy, lodówki lub kasety spełniają wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
1. 
Warunek określony w § 2 pkt 6 realizuje się przez posiadanie i zastosowanie oznakowań miejsca prowadzenia upraw, które to oznakowania mają postać widocznych tablic ostrzegawczych z informacją o zakazie wstępu osób nieuprawnionych.
2. 
Oznakowanie miejsca prowadzenia upraw wykonuje się z materiałów trwałych w sposób zapewniający czytelność informacji o zakazie wstępu osób nieuprawnionych.
3. 
Tablice ostrzegawcze umocowuje się na zewnętrznej płaszczyźnie drzwi wejściowych do miejsca prowadzenia upraw, na wysokości 170 cm, licząc od dolnej krawędzi tych drzwi.
Warunek określony w § 2 pkt 7 realizuje się przez posiadanie i zastosowanie technologii zdalnego nadzoru roślin RFID w zakresie monitoringu ewidencji roślin uprawianych, zebranych i zniszczonych oraz w zakresie lokalizacji roślin.
Warunek określony w § 2 pkt 8 realizuje się przez zatrudnienie osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane z ochroną upraw.
Do miejsca przechowywania zbiorów ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste stosuje się warunki zabezpieczenia upraw, o których mowa w § 2 pkt 1-6 i 8, oraz sposoby realizacji zabezpieczeń określone w § 3-7 i 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 września 2022 r. pod numerem 2022/646/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812, 1855 i 2600.