Art. 7. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  7.
1.
Za czyn, określony w art. 6 ust. 1, jednostka gospodarki uspołecznionej podlega karze pieniężnej od 500 do 20.000 zł.
2.
Ponadto może być nałożona kara pieniężna do 1.000 zł na kierowników jednostki gospodarki uspołecznionej oraz na pracowników służby energetycznej, odpowiedzialnych w tej jednostce za użytkowanie energii elektrycznej i cieplnej.
3.
O karach określonych w ust. 1 i 2 orzeka Minister Energetyki, który może uprawnienie to przekazać podległym organom.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia stanowiska pracownicze, które należy uważać za kierujące i osoby odpowiedzialne w rozumieniu ust. 2, tryb postępowania oraz tryb ściągania kar określonych w ust. 1 i 2.