Zabezpieczenie praw z utraconych tytułów na okaziciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.7.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1940 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 marca 1940 r.
o zabezpieczeniu praw z utraconych tytułów na okaziciela.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Każdy roszczący prawo do tytułu na okaziciela wydanego na obszarze Państwa, zagubionego, zniszczonego lub nieprawnie zabranego, albo co do którego zachodzi obawa, że mógł ulec zagubieniu, zniszczeniu lub nieprawnemu zabraniu - może wnieść podanie do Ministerstwa Skarbu celem zachowania i zabezpieczenia swych praw.

1)
Podanie roszczące o prawo powinno zawierać:
a)
imię i nazwisko, zajęcie i zwykłe zamieszkanie oraz zamieszkanie obecne;
b)
wyszczególnienie rodzaju, wartości nominalnej, serii, numerów i ilości tytułów;
c)
uzasadnienie prawa;
d)
wyszczególnienie okoliczności, które towarzyszyły utracie tytułu lub które uzasadniają obawę utraty.
(2)
Ministerstwo Skarbu może żądać złożenia uzupełniających dowodów i wyjaśnień.
1)
Po stwierdzeniu, że podanie jest należycie uzasadnione i prawa uprawdopodobnione, Ministerstwo Skarbu zarządzi trzykrotne ogłoszenie o wpłynięciu podania w odstępach dwumiesięcznych w "Monitorze Polskim" oraz w jednym z czasopism, z wezwaniem wszystkich roszczących prawa do tytułu, aby złożyli tytuł w Ministerstwie Skarbu.
(2)
Jeżeli siedziba lub kierownictwo osoby prawnej, która tytuł wydała, znajduje się poza okupowanym obszarem Państwa, Ministerstwo Skarbu zawiadomi ponadto tę osobę prawną o wpłynięciu podania.

Transakcje dokonane zakwestionowanym tytułem po upływie dni ośmiu od dnia wydania numeru "Monitora Polskiego", w którym umieszczono pierwsze ogłoszenie, są bezskuteczne w stosunku do roszczącego prawo, a osoba prawna, która wydała tytuł, nie ma prawa dokonywania na jego podstawie żadnych wypłat.

1)
Jeżeli na skutek ogłoszeń zakwestionowany tytuł zostanie Ministerstwu Skarbu złożony, Ministerstwo Skarbu zawiadomi o tym roszczącego prawo zatrzymując tytuł ten do czasu rozstrzygnięcia sporu przez właściwe sądy.
(2)
Ministerstwo Skarbu wyda zatrzymany tytuł, jeżeli zainteresowane strony zgodnie o to wniosą.
(3)
Najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty, którą określi rozporządzenie Rady Ministrów jako datę ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, powinien roszczący prawo zawiadomić Ministerstwo Skarbu, czy wniosek swój podtrzymuje; w razie zaś złożenia tytułu przez inną osobę - powinien w tym samym terminie wytoczyć powództwo lub skierować sprawę na drogę karną zawiadamiając o tym Ministerstwo Skarbu.
(4)
W razie podtrzymania wniosku Ministerstwo Skarbu przekaże podanie wraz z wszystkimi dowodami oraz tytuł, jeżeli został złożony, właściwemu sądowi.
(5)
Jeżeli w powyższym terminie wniosek nie będzie podtrzymany albo powództwo wytoczone albo sprawa skierowana na drogę karną, zakaz dokonywania transakcji zakwestionowanym tytułem oraz zakaz wypłaty traci moc, a tytuł złożony ulega wydaniu komu należy.

Dekret niniejszy nie dotyczy:

a)
biletów Banku Polskiego;
b)
biletów i bonów skarbowych;
c)
biletów loteryjnych, kolejowych, znaków opłaty itp.;
d)
kuponów od tytułów na okaziciela.

Wszelkie podania i załączniki składane w związku z wykonaniem dekretu niniejszego są wolne od opłat stemplowych. Koszty ogłoszeń i postępowania ponosi strona zainteresowana.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną.