Zabezpieczenie podaży przedmiotów powszedniego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.91.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 sierpnia 1926 r.
o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku. *

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78 poz. 443) postanawiam, co następuje:

Celem zaopatrzenia rynku wewnętrznego w przedmioty powszedniego użytku, tudzież zapobiegania i przeciwdziałania zwyżce cen na te przedmioty, upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych, aby po wysłuchaniu opinji czynników fachowych i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych regulował:

a)
przemiał zbóż chlebowych i wypiek;
b)
ceny przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów, odzieży, obuwia, nafty, węgla, żelaza i cegły, w szczególności przez wyznaczanie cen tych artykułów na zasadzie kosztów produkcji i gospodarczo usprawiedliwionych kosztów wymiany.

Prawo regulowania cen przez ich wyznaczanie na przedmioty, wymienione w p. b. art. 1-go może w drodze rozporządzenia przekazać Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych - wojewodom, w Warszawie - Komisarzowi Rządu z prawem dalszego przekazywania tych uprawnień władzom administracyjnym 1-ej instancji lub zarządom gmin miejskich i wiejskich.

Minister Spraw Wewnętrznych w Warszawie, a wojewodowie na obszarze podległych im województw wykonywują przysługujące względnie przekazane im powyższe uprawnienia po wysłuchaniu opinji czynników fachowych.

Władze, przekazujące w myśl ustępu 1 niniejszego artykułu swe uprawnienia, obowiązane są wskazać przedmioty, na które w danej miejscowości wolno wyznaczać ceny oraz okres czasu, w ciągu którego można wyznaczać ceny.

Opłaty za korzystanie z komunalnych urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw, dostarczających ludności przedmiotów względnie świadczeń powszedniego użytku, wymagają zatwierdzenia właściwej władzy nadzorczej, wskazanej w art. 35 i 37 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów Komunalnych z dn. 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94 poz. 747).

Zatwierdzenia władzy nadzorczej wymagają również wszelkie zmiany opłat, o których mowa w poprzednim ustępie.

Postanowienia zawarte w niniejszym artykule obowiązują do dnia 31 grudnia 1927 r.

Winni przekroczenia rozporządzeń, wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile dany czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych, ulegną karze aresztu do 6-ciu tygodni lub grzywny do 10.000 zł.

Władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu, na wypadek niemożności ściągnięcia grzywny, karę zastępczego aresztu według słusznego uznania, jednak nie ponad 3 tygodnie. Z karą, orzekaną wedle niniejszego postanowienia, może być połączona konfiskata przedmiotów, do których odnosi się czyn przestępny.

Właściwemi do orzekania są władze administracyjne I-ej instancji. W sprawach o przekroczenia rozporządzeń, wydanych na podstawie pktu b. art. 1, władze administracyjne orzekać będą po wysłuchaniu opinji Komisyj obywatelskich.

Komisje te działać będą pod przewodnictwem delegata władzy administracyjnej i składać się będą z równej ilości przedstawicieli konsumentów z jednej strony, i handlu, rolnictwa i przemysłu - z drugiej. Przeciw orzeczeniom władz administracyjnych 1-ej instancji można w ciągu 7-miu dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwemu sadowi powiatowemu (pokoju), który postąpi wedle przepisów postępowania, obowiązujących w I-ej instancji sądowej.

Na obszarze mocy obowiązującej niemieckiej ustawy postępowania karnego z roku 1877 stosuje się przepisy o policyjnych rozporządzeniach karnych.

Wygaśnięcie mocy obowiązującej rozporządzeń wydanych na zasadzie niniejszego rozporządzenia nie uchyla odpowiedzialności karnej za ich naruszenie w czasie ich obowiązywania.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Robót Publicznych i Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 1 poz. 2). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. "o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży i obuwia przez wyznaczanie cen" (Dz. U. R. P. № 18, poz. 101), zachowują aż do odwołania moc obowiązującą, o ile dotyczy wyznaczenia cen na przetwory zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów. Przy wymierzaniu kar za przekroczenie przepisów tego rozporządzenia należy karać według art. 4 niniejszego rozporządzenia.

* Z dniem 20 stycznia 1927 r. uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, jako władz nadzorczych, wynikające z art. 3 nin. rozporządzenia, w odniesieniu do powiatowych związków komunalnych i gmin miejskich z wyjątkiem gmin liczących powyżej 250.000 mieszkańców, jak również prawo rozstrzygania odwołań w wypadkach przewidzianych w art. 38, ust. 2, pkt. a) ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94, poz. 747) przekazuje się wojewodom działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, przekazuje się wojewodom działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie Wykonanie art. 3-go rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabepieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz.U.27.5.29).
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.374) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 26 marca 1928 r.
2 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.374) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 26 marca 1928 r.
3 Art. 7 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.374) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 26 marca 1928 r.