Zabezpieczenie interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phönix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.31.245

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1937 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 kwietnia 1936 r.
o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phönix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i ustawy z dnia 30 marca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 186) postanawiam co następuje:
(1)
Wszelki majątek towarzystwa ubezpieczeń "Lebensversicherungs - Gesellschaft "Phönix" - Towarzystwo Ubezpieczeń na życie "Phönix", mającego swą siedzibę w Wiedniu, znajdujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub pochodzący z czynności prawnych, dokonanych na tym obszarze, oraz - bez względu na to gdzie znajdują się odpowiednie tytuły - akcje i udziały w majątku osób prawnych, mających siedzibę w Polsce, jak również wszelkie roszczenia do Skarbu Państwa Polskiego, służą na zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych na życie w tem Towarzystwie za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
(2)
Majątek, niewpisany do rejestru lokat funduszu ubezpieczeniowego (art. 45 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r. o kotroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64), oraz przychody z wszelkiego majątku - ulegają z mocy prawa zaliczeniu do masy majątkowej, wpisanej do rejestru, niezależnie od przepisów art. 39 i 45 tego rozporządzenia.
(3)
Spłaty wszelkich zobowiązań w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix" mogą następować wyłącznie na rachunek bieżący, ustanowiony dla lokaty funduszów wpisanych do rejestru lokat funduszu ubezpieczeniowego, lub też do rąk kuratora (art. 3) albo osób przez niego uprawnionych.
(4)
Minister Skarbu jest władny przeznaczyć część wartości majątkowych, powstałych z realizacji roszczeń Towarzystwa do Skarbu Państwa Polskiego, na zaspokojenie roszczeń obywateli polskich z umów ubezpieczenia na życie, zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń na życie "Phönix" w walutach przedwojennych i w markach polskich. Tryb postępowania i zasady zaspokojenia tych roszczeń ustali Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.
(5)
Nie podlegają zaspokojeniu z masy, wymienionej w ust. (1), roszczenia z umów, zawartych za jednorazową składkę przez Towarzystwo Ubezpieczeń na życie "Phönix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę, jeżeli składka jednorazowa została uiszczona zagranicą. Nadto za zgodą władzy nadzorczej mogą być wyłączone z pod zaspokojenia z tej masy roszczenia z umów, podlegających wykonaniu zagranicą.

(1)
Do dnia 1 lipca 1940 r. nie można żądać wypłaty pożyczek (zaliczek) pod zastaw polis i wykupów oraz wszczynać postępowania sądowego lub egzekucyjnego w poszukiwaniu tych należności; postępowanie wszczęte wcześniej zawiesza się z mocy prawa.
(2)
Jeżeli ubezpieczający płacił składkę niższą od tej, która odpowiadałaby według ustalonych przez Ministra Skarbu podstaw technicznych świadczeniom zakładu, kurator obniży świadczenia do zakresu, odpowiadającego w myśl tych podstaw technicznych wysokości płaconej składki.
(3)
Wszystkie świadczenia zakładu z tytułu umów ubezpieczenia redukuje się - niezależnie od obniżki, dokonanej na podstawie ust. (2) - o 25%. Jeżeli świadczenie zostało częściowo wypłacone przed dniem wejścia w życie ustawy niniejszej, redukcji podlega jedynie część niewypłacona. W tym samym stosunku, jak świadczenia zakładu, redukuje się również składki ubezpieczeniowe, należne od dnia 1 maja 1936 r.,
(4)
Zakład ubezpieczeń nie może korzystać z praw do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania (wypowiedzenia z natychmiastowym skutkiem), przewidzianych na wypadek niepłacenia przez ubezpieczającego składek w terminie, jeżeli zaległość dotyczy składek, należnych za okres od dnia 1 maja 1936 r. do dnia wejścia w życie ustawy niniejszej, a ubezpieczający całą zaległość uiści w ciągu trzech miesięcy od pisemnego wezwania go przez kuratora do jej uiszczenia.
(1)
Do masy majątkowej, służącej na zaspokojenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, zawartych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na życie "Phönix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę, będą stosowane bez potrzeby ogłoszenia upadłości przepisy art. 60 - 62 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń z tą zmianą, że:
1)
czynności, do których w tych artykułach powołany jest sąd, wykonywa państwowa władza nadzorca nad zakładami ubezpieczeń,
2)
dopuszczenie ubezpieczających do udziału w postępowaniu zależy od uznania Ministra Skarbu,
3)
do nadzoru nad działalnością kuratora stosuje się przepisy, obowiązujące przy nadzorze nad działalnością zakładów ubezpieczeń,
4)
wynagrodzenie kuratora, koszty nadzoru oraz wydatki na administrowanie i zachowanie majątku i portfelu Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix" pokrywane będą z powołanej masy majątkowej.
(2)
Państwowa władza nadzorcza nad zakładami ubezpieczeń może w każdej chwili odwołać kuratora i mianować inną osobę.
(3)
Kurator nie ma prawa zawierać nowych umów ubezpieczenia.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. (Dz.U.37.52.407) zmieniającej nin. dekret z dniem 14 lipca 1937 r.