§ 1. - Wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1574

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.
§  1. 
1. 
Ustala się wzory znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.
2. 
Wzory znaków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.