Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2514

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

Na podstawie art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór elektronicznego formularza:
1) zgłoszenia oraz aktualizacji danych dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zgłoszenia oraz aktualizacji danych dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora stacji gazu ziemnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Energii: K. Tchorzewski

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANYCH DO/AKTUALIZACJI DANYCH W1)2)3)

EWIDENCJI INFRASTRUKTURY PALIW

ALTERNATYWNYCH

PRZEZ OPERATORA OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI

ŁADOWANIA

Podstawa prawna:art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zgłaszający:operator ogólnodostępnej stacji ładowania

Termin złożenia zgłoszenia:najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi

Organ, do którego składa się zgłoszenie:Prezes Urzędu Dozom Technicznego

CZĘŚĆ I. OZNACZENIE OPERATORA OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI ŁADOWANIA

1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko

2. NIP

3. Adres siedziby oraz dane teleadresowe

3.1. Ulica

3.2. Numer budynku

3.3. Numer lokalu

3.4. Miejscowość

3.5. Kod pocztowy

3.6. Województwo

4. Telefon

5. Faks

6. E-mail

7. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny

niż w pkt 3)

7.1. Ulica

7.2. Numer budynku

7.3. Numer lokalu

7.4. Miejscowość

7.5. Kod pocztowy

7.6. Województwo

CZĘŚĆ II. DANE OGÓLNODOSTĘPNEJ STACJI ŁADOWANIA

8. Typ punktu ładowania: dużej mocy/normalnej mocy1)

8.1. Liczba punktów ładowania na stacji:

8.2. Rodzaj prądu (AC/DC)

8.3. Moc punktu ładowania (w kW)

8.4. Liczba złączy/gniazd w punkcie ładowania

8.5. Typy złączy/gniazd w punkcie ładowania

9. Geograficzne położenie ogólnodostępnej stacji ładowania

9.1. Szerokość geograficzna

9.2. Długość geograficzna

10. Adres ogólnodostępnej stacji ładowania

10.1. Ulica

10.2. Numer budynku

10.3. Miejscowość

10.4. Kod pocztowy

10.5. Województwo

11. Data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia usługi ładowania na stacji1):

12. Data złożenia formularza:

13. Numer formularza:

14. Imię i nazwisko składającego formularz:

Objaśnienia:

1)niepotrzebne skreślić;

2)aktualizacji danych dokonuje się w przypadku zmiany danych operatora lub danych stacji, a także w przypadku zakończenia działalności; aktualizuje się wyłącznie dane, które uległy zmianie;

3)w przypadku, gdy operator ogólnodostępnej stacji ładowania zgłasza więcej niż jedną stację albo aktualizuje dane więcej niż jednej stacji - w odniesieniu do każdej z nich przesyła odrębny formularz; numer przesyłanego formularza należy podać w pkt 13;

4)w pkt 8 w przypadku różnic w parametrach poszczególnych punktów ładowania należy edytować tabelę w ten sposób, aby dla każdego punktu ładowania możliwe było podanie wymaganych informacji;

5)w pkt 9 wpisuje się szerokość i długość geograficzną zgodnie ze standardem WGS84;

6)w pkt 10 wpisuje się pełny adres ogólnodostępnej stacji ładowania, z nazwą ulicy oraz numerem porządkowym, jeśli podanie takiego adresu nie jest możliwe, należy dodać adnotację o braku możliwości podania adresu stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANYCH DO/AKTUALIZACJI DANYCH W1)2)3)

EWIDENCJI INFRASTRUKTURY PALIW

ALTERNATYWNYCH

PRZEZ OPERATORA STACJI GAZU ZIEMNEGO

Podstawa prawna:art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zgłaszający:operator stacji gazu ziemnego

Termin złożenia zgłoszenia:najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi

Organ, do którego składa się zgłoszenie:Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

CZĘŚĆ I. OZNACZENIE OPERATORA STACJI GAZU ZIEMNEGO

1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko:

2. NIP

3. Adres siedziby oraz dane teleadresowe

3.1. Ulica

3.2. Numer budynku

3.3. Numer lokalu

3.4. Miejscowość

3.5. Kod pocztowy

3.6. Województwo

4. Telefon

5. Faks

6. E-mail

7. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w pkt 3)

7.1. Ulica

7.2. Numer budynku

7.3. Numer lokalu

7.4. Miejscowość

7.5. Kod pocztowy

7.6. Województwo

CZĘŚĆ II. DANE STACJI TANKOWANIA

8. Infrastruktura LNG

8.1. Liczba punktów tankowania na stacji:

8.2. Typ złączy w punkcie tankowania

8.3. Liczba złączy w punkcie tankowania

8.4. Średnica złączy w punkcie tankowania

8.5. Rodzaje tankowanego LNG (super saturated, saturated, cold LNG)

8.6. Możliwość uzupełnienia ciekłego azotu LIN (tak/nie'1))

8.7. Wydajność stacji w m3/h i kg/h

9. Geograficzne położenie punktu tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

9.1. Szerokość geograficzna

9.2. Długość geograficzna

10. Adres stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)

10.1. Ulica

10.2. Numer budynku

10.3. Miejscowość

10.4. Kod pocztowy

10.5. Województwo

11. Infrastruktura CNG

11.1. Liczba punktów tankowania na stacji:

11.2. Typ złączy w punkcie tankowania

11.3. Liczba złączy w punkcie tankowania

11.4. Średnica złączy w punkcie tankowania

11.5.

Wydajność stacji w m3/h i kg/h

11.6.

Możliwość uzupełnienia ciekłego azotu LIN (tak/nie1))

12. Geograficzne położenie punktu tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)

12.1. Szerokość geograficzna

12.2. Długość geograficzna

13. Adres stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)

13.1. Ulica

13.2. Numer budynku

13.3. Miejscowość

13.4. Kod pocztowy

13.5. Województwo

14. Data rozpoczęcia/zakończenia świadczenia usługi tankowania1):

15. Data złożenia formularza:

16. Numer formularza:

17. Imię i nazwisko składającego formularz:

Objaśnienia:

1)niepotrzebne skreślić;

2)aktualizacji danych dokonuje się w przypadku zmiany danych operatora lub danych stacji, a także w przypadku zakończenia działalności; aktualizuje się wyłącznie dane, które uległy zmianie;

3)w przypadku, gdy operator ogólnodostępnej stacji gazu ziemnego zgłasza więcej niż jedną stację albo aktualizuje dane więcej niż jednej stacji - w odniesieniu do każdej z nich przesyła odrębny formularz; numer przesyłanego formularza należy podać w pkt 16;

4)w pkt 8 i 11 w przypadku różnic w parametrach poszczególnych punktów tankowania należy edytować tabelę w ten sposób, aby dla każdego punktu tankowania możliwe było podanie wymaganych informacji;

5)w pkt 9 i 12 wpisuje się geograficzne położenie punktów tankowania gazu ziemnego zgodnie ze standardem WGS84;

6)w pkt 10 i 13 wpisuje się pełny adres stacji tankowania, z nazwą ulicy oraz numerem porządkowym, jeśli podanie takiego adresu nie jest możliwe, należy dodać adnotację o braku możliwości podania adresu stacji.

1 Minister Energii kiemje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).