Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1605 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U.2004.144.1519), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2013.567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.