Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1605 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.
§  2. 
1.  Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1) regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2.  Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:
1) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
3) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
4) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.