Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1605 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1) regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:
1) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
4) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
5) w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1) regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2.  Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:
1) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
3) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
4) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  3.  Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określają przepisy wydane przez Komisję Europejską na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.).
§  4.  Do czasu określenia przez Komisję Europejską wzoru zezwolenia, o którym mowa w § 3, stosuje się wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 268 z 03.10.1998, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 142, z późn. zm.). 2
§  5. 
1.  Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2.  Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
3.  Formularze zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych, okazjonalnych i wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz formularze zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie

drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym

transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9-ciu osób łącznie z kierowcą

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Z ZEZWOLENIA Nr ...........

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Z ZEZWOLENIA Nr ........

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR

Z ZEZWOLENIA Nr …..

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie

drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

WZÓR

Z ZEZWOLENIA Nr ……..

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym

transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

z ZEZWOLENIA Nr ......

na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

Z ZEZWOLENIA Nr ..............

na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U.2015.1907).
2 Utraciło moc na podstawie art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 (Dz. Urz. UE L 107 z 10.04.2014, str. 39, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U.2004.144.1519), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2013.567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.