Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.144.1519

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1) regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  2. Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:
1) regularnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym - w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
3) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
4) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
5) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
6) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym - w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  3. Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń nr 684/92/EWG i nr 12/98/WE, w sprawie dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie osób wykonywanym autobusami i autokarami (Dz. Urz. WE L 268, z 03.10.1998).
§  4. Formularze zezwoleń sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 189, poz. 1859), które na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZEZWOLENIE Nr

na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

WYPIS Nr

z ZEZWOLENIA Nr

na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym

wzór