Wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2346

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się wzory:
1)
zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Określa się wzory:
1)
informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
2)
informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
3)
informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
4)
informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia

- stanowiące załączniki do zeznań, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.

1. 
Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2429).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PIT-28S ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PIT-16A DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PIT-19A DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PIT-28/B INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  2  

PIT/O INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PIT/D INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W ROKU PODATKOWYM ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PIT/WZR INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB ZWIĘKSZAJĄCYCH PRZYCHODY, WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH

wzór
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Załącznik nr 6 zmieniony obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2438).