Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.72.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2009 r.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 106, poz. 1134 i Nr 283, poz. 2827).