Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.72.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Na podstawie art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CERTYFIKAT REZYDENCJI) - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 106, poz. 1134 i Nr 283, poz. 2827).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

CFR-1 ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) [CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE]

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

CFR-2 ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA CELÓW PODATKOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSOBY FIZYCZNEJ OSIĄGAJĄCEJ PRZYCHODY (DOCHODY) Z OSZCZĘDNOŚCI (FAKTYCZNEGO ODBIORCY)

wzór
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.09.126.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2009 r.