Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2305

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej

Na podstawie art. 43c ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) zaświadczenia ukończenia szkolenia wstępnego Służby Więziennej, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego Służby Więziennej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) świadectwa ukończenia szkolenia specjalistycznego Służby Więziennej, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA SZKOLENIA WSTĘPNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

wzór