§ 2. - Wzory wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.897

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 1081), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544).