Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1484

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych

Na podstawie art. 54h ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór wniosku o:
1) udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH I Z CENTRALNEJ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CENTRALNEJ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH W TRYBIE PEŁNEJ TELETRANSMISJI DANYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ WYDANIA, ODMOWY WYDANIA I UNIEWAŻNIENIA DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).