Wzory upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2079

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, udzielone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 239) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

STAŁE UPOWAŻNIENIE do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

wzór

Opis techniczny stałego upoważnienia do wykonywania kontroli:

1) upoważnienie wykonane dwustronnie;

2) upoważnienie wydrukowane na papierze z mikrodrukiem "Krajowa Administracja Skarbowa", pokryte tłem giloszowym w kolorze jasno zielonym;

3) barwa tekstu upoważnienia jest czarna;

4) wymiary - 80 mm x 105 mm;

5) zalaminowane w folię zabezpieczającą po dokonaniu wpisów w upoważnieniu.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 239), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1039).