Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2497

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych 2

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzory:
1) umowy o turystyczny rachunek powierniczy - w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) formularza gwarancji bankowej - w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) formularza gwarancji ubezpieczeniowej - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) formularza umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych - w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA O TURYSTYCZNY RACHUNEK POWIERNICZY

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

nr …..

zawarta w dniu …………....................………………

pomiędzy:

.......................................................................,

zwanym dalej "Bankiem",

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

oraz

......................................................................................................................................................

(organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych),

zwanym dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

zwanymi dalej łącznie "Stronami".

§ 1.

1.Strony zawierają umowę o turystyczny rachunek powierniczy, zwaną dalej "Umową",

zgodnie z wnioskiem nr ………………, który stanowi załącznik do niej.

2.Umowa reguluje warunki i zasady prowadzenia turystycznego rachunku powierniczego.

3.W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają regulacje wewnętrzne

Banku stosowane do rachunków bieżących prowadzonych dla przedsiębiorców.

§ 2.

1.Zleceniodawca, który wykonuje imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub ułatwia nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonywanych

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do przyjmowania

wpłat podróżnych, odrębnie dla każdej umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługi

opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, na

turystyczny rachunek powierniczy prowadzony przez Bank.

2.Bank zobowiązuje się do prowadzenia w walucie polskiej turystycznego rachunku

powierniczego o nr ..........................

§ 3.

1.Bank ewidencjonuje wpłaty podróżnych i wypłaty dla Zleceniodawcy odrębnie dla każdej

umowy o udział w imprezie turystycznej lub usługi opłaconej przedsiębiorcy

ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych.

2.Zleceniodawca jest zobowiązany do gromadzenia i przekazania Bankowi:

1)imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji podróżnego, z którym zawarł

umowę, o której mowa w ust. 1;

2)informacji o dacie, numerze oraz przedmiocie umowy zawartej z podróżnym, z tytułu

której została dokonana wpłata na turystyczny rachunek powierniczy.

3.Administratorami danych osobowych zawartych w umowie są jej Strony, które są

zobowiązane do szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których te dane

dotyczą. Strony umowy są uprawnione do przetwarzania zgromadzonych danych

osobowych.

§ 4.

1.Bank wypłaca podróżnemu środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy

Zleceniodawcy do wysokości kwoty określonej w umowie o udział w imprezie

turystycznej lub wartości usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie

powiązanych usług turystycznych w trybie określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(Dz. U. poz. 2361), zwanej dalej "ustawą".

2.Wypłata następuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, wskazany przez podróżnego.

§ 5.

1.W przypadku otrzymania od Marszałka Województwa …………, zwanego dalej

"Marszałkiem Województwa", oświadczenia o niewypłacalności Zleceniodawcy, o którym

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, albo na podstawie wystąpienia Marszałka

Województwa, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy, Bank bezwarunkowo

i niezwłocznie wypłaca podróżnym w całości środki wpłacone na turystyczny rachunek

powierniczy Zleceniodawcy.

2.Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane Bankowi drogą elektroniczną

lub faksem.

§ 6.

1.Wpłaty dokonane przez podróżnych są przekazywane na rachunek Zleceniodawcy po

potwierdzeniu Bankowi przez podróżnego wykonania imprezy turystycznej lub każdej

usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług

turystycznych.

2.Brak odmowy potwierdzenia przez podróżnego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni

od dnia planowanego zakończenia imprezy turystycznej lub każdej usługi opłaconej

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych jest

równoznaczny z potwierdzeniem przez podróżnego wykonania imprezy turystycznej lub

każdej usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług

turystycznych. W przypadku odmowy potwierdzenia przez podróżnego wykonania

imprezy turystycznej lub każdej usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie

powiązanych usług turystycznych złożonej na piśmie do Banku oraz do Zleceniodawcy w

terminie 7 dni od dnia planowanego zakończenia imprezy turystycznej lub każdej usługi

opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,

środki pieniężne wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy przez tego podróżnego

pozostają po upływie tego terminu na turystycznym rachunku powierniczym na okres

kolejnych 14 dni.

3.Środki pieniężne wpłacone przez podróżnego, znajdujące się na turystycznym rachunku

powierniczym są niezwłocznie przekazywane na rachunek Zleceniodawcy po upływie

terminu, o którym mowa w ust. 2, chyba że podróżny i Zleceniodawca przed jego

upływem złożą wobec Banku zgodnie oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 3

ustawy.

4.Zleceniodawca informuje podróżnego, od którego przyjmuje wpłaty na turystyczny

rachunek powierniczy, o sposobie, trybie i terminie potwierdzania wykonania imprezy

turystycznej lub każdej usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie

powiązanych usług turystycznych objętych umową oraz możliwości odmowy

potwierdzenia ich wykonania.

5.W przypadku wystąpienia przez podróżnego z powództwem w związku z niewykonaniem

imprezy turystycznej lub każdej usługi opłaconej przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie

powiązanych usług turystycznych, przed dokonaniem wypłaty środków z turystycznego

rachunku powierniczego, po upływie terminów, o których mowa w ust. 2, środki pieniężne

pozostają na turystycznym rachunku powierniczym do czasu wydania prawomocnego

orzeczenia sądowego.

6.Postanowienia ust. 1–5 nie dotyczą sytuacji, w której podróżny uznał, że impreza

turystyczna lub każda usługa opłacona przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie

powiązanych usług turystycznych, została nienależycie wykonana.

§ 7.

1. W przypadku wypłaty przez Bank środków z turystycznego rachunku powierniczego

podróżnemu, na podstawie § 5 Umowy, Bank niezwłocznie informuje o tej wypłacie

Marszałka Województwa.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres Zleceniodawcy, z którego turystycznego rachunku powierniczego

zostały dokonane wypłaty podróżnemu;

2) informację o wysokości wypłaconych podróżnemu kwot z turystycznego rachunku

powierniczego i terminie dokonanej wypłaty;

3) imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego, któremu dokonano wypłaty

z turystycznego rachunku powierniczego.

§ 8.

Środki wpłacone na turystyczny rachunek powierniczy służą ochronie wszystkich należności

podróżnych, o których mowa w § 2 Umowy, w tym powstałych w wyniku umyślnego

działania lub zaniechania, lub na skutek rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób

działających w jego imieniu.

§ 9.

1. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony/określony od dnia .............. do dnia .............*

2. Umowa może być rozwiązana na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego w formie

pisemnej, a także w drodze wypowiedzenia przez każdą ze Stron złożonego w formie

pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Bank niezwłocznie

informuje o tym fakcie Marszałka Województwa.

§ 10.

1. Wszelkie dyspozycje, polecenia i powiadomienia będą kierowane do osób

odpowiedzialnych za bieżącą realizację Umowy:

1) ze strony Zleceniodawcy:

do Pani/Pana: …...................................................

Adres: …..............................................................

…..........................................................................

Telefon służbowy: …...........................................

faks: …...................................................................

służbowy e-mail: …..............................................

2) ze strony Banku:

do Pani/Pana: ........................................................

adres: ....................................................................

_______________________

* Niepotrzebne skreślić.

............................................................................

Telefon służbowy: .............................................

faks: ....................................................................

Służbowy e-mail: …..........................................

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za bieżącą realizację Umowy wskazanych w ust. 1 oraz

adresów, numerów telefonów i faksów oraz adresów poczty elektronicznej nie wymaga

zmiany Umowy. Zmiana jest skuteczna od dnia, w którym nowe dane, o których mowa

w ust. 1, zostaną w sposób skuteczny doręczone Zleceniodawcy lub Bankowi, na piśmie lub

drogą elektroniczną.

§ 11.

Do Umowy, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio w szczególności:

1)ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 i 2361);

2)ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933

i 1132).

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Banku,

Zleceniodawcy i Marszałka Województwa.

.......................................................................................................................................

(podpis Zleceniodawcy)(podpis Banku)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GWARANCJA BANKOWA

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

nr ....

z dnia .........................................................

§ 1.

......................................................................................................................................................,

(podmiot udzielający gwarancji)

zwany dalej "Gwarantem",

reprezentowany przez: ................................................................................................................,

działając na zlecenie

.............................................................................................................................................

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji - organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie

powiązanych usług turystycznych),

zwanego dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanego przez: .............................................................................................................,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 8

niniejszej gwarancji bankowej, zwanej dalej "Gwarancją", bezwarunkowo i niezwłocznie do:

1)zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub

kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu

i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez

podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej

kontynuacji lub tego powrotu;

2)zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą

usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,

w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego

imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy

ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie

zrealizowana;

3)zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą

części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie

została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób,

które działają w ich imieniu.

§ 2.

Beneficjentem Gwarancji jest:

1)Marszałek Województwa ……………………, zwany dalej "Marszałkiem Województwa",

w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361),

zwanej dalej "ustawą";

2)każdy podróżny, który zawarł umowę ze Zleceniodawcą, w okresie obowiązywania

Gwarancji.

§ 3.

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota

……………............…… złotych (słownie: ……………..…………………... złotych 00/100),

zwana dalej "Sumą Gwarancji", co stanowi równowartość kwoty

……………………….........………. euro (słownie: …………..……………..…………. euro)

przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank

Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu

…….................................…… (1 euro = ……….. zł).

2. Gwarant oblicza wysokość Sumy Gwarancji na podstawie dokumentów dostarczonych

przez Zleceniodawcę, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12

ust. 1 ustawy.

3. Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych,

stanowiących podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu

Gwarancji – aż do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej

przez Gwaranta Marszałkowi Województwa w formie zaliczki przewidzianej w § 6 ust. 5,

chyba że Marszałek Województwa dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 4.

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ………......................……………. do dnia

………………..........................…….

2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej

w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy oraz umowy o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu

art. 4 pkt 5 tej ustawy, zawarte przez Zleceniodawcę z podróżnymi, w okresie obowiązywania

Gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

§ 5.

W granicach Sumy Gwarancji, Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa

w § 1, w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek

rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działających w jego imieniu.

§ 6.

1. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa

w § 1 pkt 1, jest upoważniony Marszałek Województwa lub jednostka upoważniona przez

niego, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy.

2. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo

i niezwłocznie po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa

lub upoważnionej przez niego jednostki, skierowanej do Gwaranta na piśmie pod rygorem

nieważności dyspozycji. Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą

elektroniczną lub faksem, a oryginał niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

3. Dyspozycja wypłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:

1)wskazanie numeru Gwarancji, nazwy podmiotu zlecającego jej udzielenie oraz podstawy

prawnej dyspozycji wypłaty;

2)oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu okoliczności, o których mowa

w § 1, upoważniających do dyspozycji wypłaty z Gwarancji;

3)oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie

kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1;

4)wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane

z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu

do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także

w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku

gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

wykonuje Gwarant na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka

Województwa.

5. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi

w formie zaliczki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania kopii dyspozycji wypłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.

6. Marszałek Województwa przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki

w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 7.

1. Gwarant w każdym przypadku niewypłacalności Zleceniodawcy przyjmuje zgłoszenia

od podróżnych zgodnie z art. 16 i art. 17 ustawy.

2. Weryfikacja zgłoszeń podróżnych oraz wypłata z Gwarancji następuje w trybie określonym

w art. 18–21 ustawy.

3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

4. Administratorami danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem Gwarancji

są Gwarant i Zleceniodawca, którzy zobowiązują się do szczególnej staranności w celu

ochrony interesów podróżnych, których te dane dotyczą. Gwarant i Zleceniodawca są

uprawnieni do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.

§ 8.

Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje w trybie

art. 13 ustawy.

§ 9.

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;

2) z dniem, w którym decyzja Marszałka Województwa o zakazie wykonywania przez

Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych stała się

ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających

z Gwarancji, dotyczących umów zawartych z podróżnymi przez Zleceniodawcę w okresie

obowiązywania Gwarancji, w szczególności określonych w art. 18–21 ustawy.

§ 10.

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do wydania dyspozycji wypłaty z Gwarancji, o której mowa w § 6, jest

wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

§ 11.

Rozróżnienie wykonywanej działalności objętej Gwarancją:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

§ 12.

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie

pobiera przedpłat* w terminach i wysokości:

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

_________________________

* Niepotrzebne skreślić.

§ 13.

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem

Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem Gwarancji

…………………, numer faksu ………………………, adres e-mail ………………………

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant jest zobowiązany

niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji mają zastosowanie w szczególności przepisy:

1)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 i 2361);

2)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933

i 1132).

§ 15.

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka

Województwa, Zleceniodawcy i Gwaranta.

......................................................................................................................................

(podpis Zleceniodawcy)(podpis Gwaranta)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

nr ....

z dnia …………....................………………

§ 1.

…………………………………………......................................................................................,

(podmiot udzielający gwarancji ubezpieczeniowej)

zwany dalej "Gwarantem",

reprezentowany przez:

…………………………………………......................................................................................,

działając na zlecenie

………………………………………….......................................................................................

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej – organizator turystyki lub przedsiębiorca

ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych),

zwanego dalej "Zleceniodawcą",

reprezentowanego przez: .............................................................................................................,

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 8

niniejszej gwarancji ubezpieczeniowej, zwanej dalej "Gwarancją", bezwarunkowo

i niezwłocznie do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub

kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu

i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez

podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej

kontynuacji lub tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą

usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,

w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego

imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą

części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została

lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają

w ich imieniu.

§ 2.

Beneficjentem Gwarancji jest:

1)Marszałek Województwa …………..................…………… zwany dalej "Marszałkiem

Województwa", w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

(Dz. U. poz. 2361), zwanej dalej "ustawą";

2)każdy podróżny, który zawarł umowę ze Zleceniodawcą, w okresie obowiązywania

Gwarancji.

§ 3.

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota

……………............…… złotych (słownie: ……………..…………………... złotych 00/100),

zwana dalej "Sumą Gwarancji", co stanowi równowartość kwoty

……………………….........………. euro (słownie: …………..……………..…………. euro)

przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank

Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu

…….................................…… (1 euro = ……….. złotych).

2. Gwarant oblicza wysokość Sumy Gwarancji na podstawie dokumentów dostarczonych

przez Zleceniodawcę, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12

ust. 1 ustawy.

3. Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych,

stanowiących podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu

Gwarancji aż do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to również wypłaty dokonanej przez

Gwaranta Marszałkowi Województwa w formie zaliczki przewidzianej w § 6 ust. 5, chyba że

Marszałek Województwa dokonał zwrotu tej zaliczki.

§ 4.

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ………......................……………. do dnia

………………..........................…… .

2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej

w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy oraz umowy o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu

art. 4 pkt 5 ustawy, zawarte przez Zleceniodawcę z podróżnymi, w okresie obowiązywania

Gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

§ 5.

W granicach Sumy Gwarancji, Gwarancją są objęte wszystkie należności, o których mowa

w § 1, w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek

rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działających w jego imieniu.

§ 6.

1. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa

w § 1 pkt 1, jest upoważniony Marszałek Województwa lub jednostka upoważniona przez

niego, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.

2. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo

i niezwłocznie po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa lub

upoważnionej przez niego jednostki, skierowanej do Gwaranta na piśmie pod rygorem

nieważności dyspozycji. Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą

elektroniczną lub faksem, a oryginał niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

3. Dyspozycja wypłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:

1) wskazanie numeru Gwarancji, nazwy podmiotu zlecającego jej udzielenie oraz podstawy

prawnej dyspozycji wypłaty;

2) oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu odpowiednio okoliczności,

o których mowa w § 1, upoważniających do dyspozycji wypłaty z Gwarancji;

3) oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie

kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.

4. Postanowienia ust. 3 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane

z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu

do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także,

w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku

gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

wykonuje Gwarant na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka

Województwa.

5. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi

w formie zaliczki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania kopii dyspozycji wypłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.

6. Marszałek Województwa przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki

w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.

§ 7.

1.Gwarant w każdym przypadku niewypłacalności Zleceniodawcy przyjmuje zgłoszenia

od podróżnych zgodnie z art. 16 i art. 17 ustawy.

2.Weryfikacja zgłoszeń podróżnych oraz wypłata z Gwarancji następuje w trybie

określonym w art. 18–21 ustawy.

3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

4. Administratorami danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem Gwarancji

są Gwarant i Zleceniodawca, którzy zobowiązują się do szczególnej staranności w celu

ochrony interesów podróżnych, których te dane dotyczą. Gwarant i Zleceniodawca są

uprawnieni do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.

§ 8.

Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje w trybie

art. 13 ustawy.

§ 9.

Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;

2) z dniem, w którym decyzja Marszałka Województwa o zakazie wykonywania przez

Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki

i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych stała się

ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających

z Gwarancji, dotyczących umów zawartych z podróżnymi przez Zleceniodawcę w okresie

obowiązywania Gwarancji, w szczególności określonych w art. 18–21 ustawy.

§ 10.

1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.

2. Podstawą do wydania dyspozycji wypłaty z Gwarancji, o której mowa w § 6, jest

wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

adwokata, radcę prawnego lub notariusza.

§ 11.

Rozróżnienie wykonywanej działalności objętej Gwarancją:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

§ 12.

W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera

przedpłaty/nie pobiera przedpłat* w terminach i wysokości:

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy.

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

§ 13.

1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem

Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem Gwarancji

…………………., numer faksu …………………….., adres e-mail ………………………….

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant jest zobowiązany

niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji mają zastosowanie w szczególności przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

§ 15.

Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka

Województwa, Zleceniodawcy i Gwaranta.

...................................................................................................................................................

(podpis Zleceniodawcy)(podpis Gwaranta)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ PODRÓŻNYCH

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

nr ………………………

zawarta w dniu …………………..

pomiędzy:

…………………………………………......................................................................................,

zwanym dalej "Ubezpieczycielem",

reprezentowanym przez:

………………………………………….......................................................................................

oraz

…………………………………………......................................................................................,

zwanym dalej "Ubezpieczającym",

reprezentowanym przez:

………………………………………….......................................................................................

§ 1.

1.Ubezpieczający zawiera z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych,

zwaną dalej "Umową ubezpieczenia", zgodnie z wnioskiem nr ………………, który

stanowi załącznik do niej.

2.Uprawnionymi z tytułu umowy, o której mowa w ust. 1, są:

1)Marszałek Województwa …………………………….., zwany dalej "Marszałkiem

Województwa", w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków, o których mowa

w art. 14 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361), zwanej dalej "ustawą";

2)każdy podróżny, który zawarł z Ubezpieczającym umowę, w okresie obowiązywania

Umowy ubezpieczenia.

§ 2.

1. Umowa ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności Ubezpieczającego obejmuje

obowiązek:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej

lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu

i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez

podróżnych, w przypadku gdy Ubezpieczający, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej

kontynuacji lub tego powrotu;

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą

usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych,

w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Ubezpieczającego lub osób, które działają w ich

imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą

części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu

nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została

lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Ubezpieczającego lub osób, które

działają w ich imieniu.

2. Do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1

pkt 1, jest upoważniony Marszałek Województwa lub jednostka upoważniona przez niego,

zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 3.

1. Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia ..................................................... do dnia

................................................. .

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1,

w odniesieniu do umów o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy

oraz umów o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy, zawarte przez

Ubezpieczającego z podróżnymi w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia, chociażby

ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

§ 4.

Umową ubezpieczenia objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym

powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania, lub na skutek rażącego niedbalstwa

Ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu.

§ 5.

Rozróżnienie wykonywanej działalności objętej Umową ubezpieczenia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy.

§ 6.

W ramach prowadzonej działalności objętej Umową ubezpieczenia Ubezpieczający pobiera

przedpłaty/nie pobiera przedpłat* w terminach i wysokości:

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

.......................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy.

§ 7.

1. Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia wynosi: ………….............................…

złotych (słownie: …..……………..……………. złotych 00/100), co stanowi równowartość

kwoty …….......……....... euro (słownie: …..………...............................…........….......... euro)

przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank

Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest

w dniu ………… (1 euro = ……….. złotych).

2. Ubezpieczyciel wylicza wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie dokumentów

dostarczonych przez Ubezpieczającego, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na

podstawie art. 12 ust. 2 ustawy.

3. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych

danych, stanowiących podstawę wyliczenia wysokości sumy ubezpieczenia przez

Ubezpieczyciela.

§ 8.

1. Wypłata środków z tytułu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 nastąpi bezwarunkowo

i niezwłocznie po otrzymaniu każdorazowej dyspozycji Marszałka Województwa lub

upoważnionej przez niego jednostki skierowanej do Ubezpieczyciela na piśmie pod rygorem

nieważności dyspozycji. Kopię dyspozycji Marszałek Województwa przekazuje drogą

elektroniczną lub faksem, a oryginał - niezwłocznie przesyła Ubezpieczycielowi.

2. Dyspozycja wypłaty, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie numeru Umowy ubezpieczenia, nazwy podmiotu zlecającego jej udzielenie oraz

podstawy prawnej dyspozycji wypłaty;

2) oświadczenie Marszałka Województwa o wystąpieniu odpowiednio okoliczności,

o których mowa w § 2, upoważniających do dyspozycji wypłaty środków z tytułu Umowy

ubezpieczenia;

3) oświadczenie Marszałka Województwa o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie

kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane

z zapewnieniem pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu

do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także

w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy

Ubezpieczający, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

wykonuje Ubezpieczyciel na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Marszałka

Województwa.

4. Wypłata zaliczki na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3, nastąpi niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii dyspozycji wypłaty

przesłanej drogą elektroniczną lub faksem.

5. Marszałek Województwa przedstawia Ubezpieczycielowi pisemne rozliczenie otrzymanej

zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu

zaliczki.

§ 9.

1. Ubezpieczyciel przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, zgodnie z art. 16 i art. 17 ustawy.

2. Weryfikacja zgłoszeń od podróżnych oraz wypłata z Umowy ubezpieczenia następuje

w trybie określonym w art. 18-21 ustawy.

3. Za prawidłowe rozliczenie środków z Umowy ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel.

4. Administratorami danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy

ubezpieczenia są Ubezpieczyciel i Ubezpieczający, którzy zobowiązują się do szczególnej

staranności w celu ochrony interesów podróżnych, których te dane dotyczą. Ubezpieczyciel

i Ubezpieczający są uprawnieni do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.

§ 10.

Stwierdzenie niewypłacalności Ubezpieczającego, o której mowa w § 2 ust. 1, następuje

w trybie art. 13 ustawy.

§ 11.

Składka wynosi ……………....... złotych (słownie: …………......………….. złotych 00/100),

co stanowi równowartość kwoty ………………..... euro (słownie:

..…..………....................................………... euro) przeliczonej przy zastosowaniu kursu

średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym

umowa ubezpieczenia została zawarta, to jest w dniu ……......…… (1 euro = ………..

złotych).

Składka jest płatna:

jednorazowo/w ratach*

.......................................................................................................................................................

..

gotówką/ przelewem*

.......................................................................................................................................................

w terminie do dnia ........................................................................................................................

§ 12.

1. Alarmowy numer telefonu Ubezpieczyciela do bezpośredniego kontaktu z Marszałkiem

Województwa w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem umowy

ubezpieczenia, numer faksu, adres e-mail ..........................................................................

________________________

* Niepotrzebne skreślić.

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel jest

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tej zmianie Marszałka Województwa.

§ 13.

Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Marszałka

Województwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela.

.....................................................................................................................................................

(podpis Ubezpieczającego)(podpis Ubezpieczyciela)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).