Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.225.2285

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się następujące wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745):
1) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Umowa nr ........

grafika

o dofinansowanie Projektu.........1)

w ramach

Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

zawarta w .............. w dniu ................. r.

pomiędzy:

Wojewodą ............, zwanym dalej "Instytucją Pośredniczącą",

reprezentowanym przez:

............................, na podstawie załączonego do umowy

pełnomocnictwa z dnia ............... r.,

a

............................. 2), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez:

............................, na podstawie załączonego do umowy

pełnomocnictwa z dnia ............... r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozorządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć .......................... 3);

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy Beneficjenta;

8) rachunku bankowym Beneficjenta4) - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr .................... prowadzony w banku .....................;

9) rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Pośredniczącej nr ...................., prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na którym są gromadzone środki Funduszu, przekazywane przez Instytucję Płatniczą na podstawie porozumienia z dnia ................. r. zawartego między Instytucją Płatniczą, Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą;

10) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania, do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

11) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa), załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w kwocie nie większej niż:

........................... PLN (słownie: ........................... złotych),

co stanowi ......... % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

2. Całkowita wartość Projektu wynosi:

........................... PLN (słownie: ........................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:

........................... PLN (słownie: ........................... złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości:

........................... PLN (słownie: ........................... złotych).

5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji: .........;

2) zakończenie realizacji: ......... .

2. Termin zakończenia realizacji Projektu, określony w ust. 1 pkt 2, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 17 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały.

5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych i płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku Beneficjenta o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność".

2. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem § 13, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków,

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu,

f) harmonogramem płatności dla Projektu na dwa kolejne kwartały;

2) wykazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody;

3) przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych;

4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą;

5) dostępność środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej.

5. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie dofinansowania.

8. Dofinansowanie jest przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 1.

9. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 5, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

10. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po:

1) poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność;

2) akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu;

3) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte;

4) potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

§ 6

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą, w dwóch wybranych następujących formach5):

1) weksel in blanco na kwotę ........ wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na ........;

10) zastaw na prawach ........ .

§ 7

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał środki w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, Instytucja Pośrednicząca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej refundacji.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania, zgodnie z § 6. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od środków nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 8

1. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:

1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym, określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną do tego instytucję.

3. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 2, dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 9

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) corocznego pomiaru oddziaływania przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu;

4) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych6) oraz końcowego z realizacji Projektu;

5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy;

6) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej7).

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanych do Instytucji Pośredniczącej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 10

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4.

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 2, przekracza równowartość w złotych 6.000.000 euro8). Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy7).

§ 13

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) stosowania przepisów o zamówieniach publicznych także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%;

2) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów;

3) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego9);

5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą9);

6) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej projektów aneksów do umowy z wykonawcą;

7) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

8) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

9) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności aneksów do umowy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowania się do zaleceń zawartych w opinii.

3. W przypadku gdy wartość zamówienia na roboty przekracza równowartość w złotych 10.000.000 euro lub gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

5. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do opiniowania:

1) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia9);

2) projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia9);

3) aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

§ 14

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania, na żądanie Instytucji Pośredniczącej, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w wyznaczonym przez nią terminie.

§ 15

Beneficjent nie może wykorzystywać udzielonego mu dofinansowania w celu zaniżania w sposób nieuzasadniony stosowanych przez siebie cen oraz podejmować działań zmierzających do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw konkurencyjnych przez oferowanie korzyści nadmiernych w stosunku do przyjętych zwyczajowo.

§ 16

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu.

§ 17

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Pośredniczącej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 1. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonane bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu albo ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący - w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący.

6. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący.

7. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8. Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania.

9. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy Projekt ulegnie modyfikacji powodującej:

1) zmianę jego charakteru lub warunków wdrożenia Projektu zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) uzyskanie przez Beneficjenta nienależnej przewagi konkurencyjnej;

3) wygenerowanie przez Projekt znaczącego zysku netto nieuwzględnionego we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

4) zmianę własności infrastruktury;

5) zmianę lokalizacji realizacji Projektu;

6) zmianę charakteru infrastruktury powstałej w efekcie zrealizowania Projektu.

10. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 18

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z umową;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji Projektu;

7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem § 13.

2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1;

2) nie usunął, po powtórnym wezwaniu Instytucji Pośredniczącej, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Pośredniczącej, o której mowa w § 13 ust. 6.

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek przez nią wskazany.

4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z przepisami § 12.

§ 20

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 21

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Programem.

Instytucja Pośrednicząca Beneficjent

.............. ...............

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

3) Należy wpisać nazwę i numer działania.

4) W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie, należy wpisać rachunek do obsługi środków prefinansowania. W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie w wysokości mniejszej niż dofinansowanie ze środków Funduszu, a rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na realizację Projektu, jest inny niż rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki prefinansowania, należy wpisać numery obu rachunków, z zaznaczeniem wysokości procentowej dofinansowania, jakie powinno być przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na każdy z tych rachunków.

5) Niepotrzebne skreślić.

6) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

7) Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

8) Do przeliczenia tej kwoty stosuje się kurs NPB z dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

9) Nie dotyczy przypadku, gdy przetarg został rozstrzygnięty przed datą podpisania niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Umowa nr ........

grafika

o dofinansowanie Projektu .........1)

w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości)

zawarta w ................. w dniu ........... r.

pomiędzy:

........................, zwaną dalej "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowaną przez:

........................, na podstawie załączonego do umowy

pełnomocnictwa z dnia ............... r.,

a

............................,2), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez:

..........................., na podstawie załączonego do umowy

pełnomocnictwa z dnia .... .......... r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć ...................... 3);

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć Wojewodę, do którego Instytucja Zarządzająca delegowała część funkcji na podstawie umowy z dnia ................. r.;

8) Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumieć podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy, o których mowa w Uzupełnieniu;

9) rachunku bankowym Beneficjenta - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ................... prowadzony w banku .............................;

10) rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek nr ..................., prowadzony w banku ................, na którym gromadzone są środki Funduszu, przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie umowy z dnia ......... r. zawartej między Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą;

11) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania, do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

12) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie nie większej niż: ................ PLN (słownie: .............................. złotych).

2. Całkowita wartość Projektu wynosi: ...................... PLN (słownie ....................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:

...................... PLN (słownie: ............................. złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości: ......... PLN (słownie: ......... złotych).4)

5. Wszelkie wydatki niekwalifikowalne Beneficjent zobowiązuje się w całości pokryć ze środków własnych.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji: .........;

2) zakończenie realizacji: ......... .

2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, zgodnie z przepisami § 16 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Wdrażającej, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Dofinansowanie jest przekazywane transzami na podstawie złożonego przez Beneficjenta, spełniającego wymogi formalne, wniosku o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność".

2. Pierwszy wniosek o płatność składany jest po podpisaniu niniejszej umowy, natomiast kolejne - nie częściej niż raz w miesiącu, pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Transze dofinansowania będą przekazywane na rachunek Beneficjenta przez Instytucję Wdrażającą lub przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek Instytucji Wdrażającej5).

4. Pierwsza transza w wysokości 20%6) dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność. Jeżeli całość Projektu jest zlecana do realizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie 21 dni od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, co nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą7).

5. Wypłata drugiej i kolejnych transz dofinansowania uzależniona jest od rozliczenia co najmniej 80% wartości przekazanego dotychczas dofinansowania.

6. Druga i kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek Beneficjenta, w terminie 2 miesięcy od dnia zaakceptowania wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą.

7. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:

1) złożenie przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (w dwóch egzemplarzach),

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (w dwóch egzemplarzach),

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania (w dwóch egzemplarzach),

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków (w dwóch egzemplarzach),

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu (w dwóch egzemplarzach),

f) harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały,

g) tabelą rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania;

2) dokonanie przez Instytucję Wdrażającą i Instytucję Pośredniczącą poświadczenia kwalifikowalności wydatków uwzględnionych we wniosku o płatność;

3) dostępność środków budżetowych w zakresie, w jakim środki te służą finansowaniu Projektu.

8. Instytucja Wdrażająca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność przekazuje go do weryfikacji, jako element zbiorczego wniosku o płatność, do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca poświadcza wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych w tym wniosku.

9. Rozliczeniu w ramach Projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. Dla projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

11. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie wypłaty transzy dofinansowania.

12. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 8, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

13. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje dofinansowanie w przypadku:

1) stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień umowy lub w realizacji Projektu, w szczególności w przypadku zawinionego przez Beneficjenta nieterminowego realizowania Projektu;

2) utrudniania kontroli realizacji Projektu;

3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) na wniosek instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

14. Wstrzymanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 13 oraz § 8 ust. 3, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach wstrzymania.

15. Uruchomienie płatności dofinansowania następuje po usunięciu nieprawidłowości.

16. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.

§ 6

Beneficjent wnosi zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą, w dwóch wybranych następujących formach8):

1) weksel in blanco na kwotę ......... wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie według prawa cywilnego;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na .........;

10) zastaw na prawach ......... .

§ 7

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą terminie, Instytucja Wdrażająca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy dofinansowania.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty z kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 6. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 8

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania niezwłocznie Instytucji Wdrażającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie z określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych9) oraz końcowego z realizacji Projektu;

4) przekazania, na nośniku elektronicznym, wraz ze sprawozdaniem końcowym, informacji o wszystkich Beneficjentach Ostatecznych w ramach projektu, według wzoru przekazanego przez Instytucję Wdrażającą;10)

5) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej11).

2. W przypadku braków formalnych w przekazanych do Instytucji Wdrażającej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 9

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

§ 10

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4.

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o wszystkich realizowanych przez niego projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w momencie podpisania niniejszej umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy:

1) całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 1, wynosi co najmniej równowartość w złotych 150.000 euro12);

2) całkowita wartość kilku projektów aktualnie realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej równowartość w złotych 200.000 euro12).

Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Wdrażająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy11).

§ 13

Beneficjent, wydatkując środki, o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 14

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu.

§ 15

Beneficjent jest zobowiązany do oznaczania dokumentów dotyczących projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą logo Funduszu i logo Programu.

§ 16

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Wdrażającej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Wdrażającej. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu albo ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty - w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.

6. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.

7. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8. Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 1.

9. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Wdrażającej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 17

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w niniejszej umowie dnia rozpoczęcia realizacji Projektu;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w określonym terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

6) wykorzystał przekazane dofinansowanie na cel inny niż określony w Projekcie;

7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Wdrażającą, sprawozdania z realizacji Projektu;

8) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem §13;

9) nie wniósł zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości przewidzianej umową4).

2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

4. W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.

5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 12.

§ 19

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Wdrażającej.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Pośredniczącej.

Podpisy:

Instytucja Wdrażająca Beneficjent

............ ............

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

3) Należy wpisać nazwę i numer działania.

4) Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, przewiduje wkład własny Beneficjenta.

5) W przypadku gdy środki dofinansowania pochodzą z prefinansowania.

6) Wielkość ta może być modyfikowana w przypadku Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2.

7) Przepis stosuje się wyłącznie do projektów, które przewidują zlecenie realizacji całości Projektu wykonawcy.

8) Niepotrzebne skreślić.

9) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

10) Dotyczy jedynie projektów, w ramach których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób, w tym do pracowników przedsiębiorstw lub instytucji.

11) Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

12) Do przeliczania tej kwoty stosuje się kurs NPB z dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Umowa nr .........

grafika

o dofinansowanie Projektu ......... 1)

w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

w regionach Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości

zawarta w ............... w dniu .......... r.

pomiędzy:

........................., zwaną dalej "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowaną przez:

..........................., na podstawie załączonego do umowy

pełnomocnictwa z dnia ................ r.,

a

............................. 2), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez:

................................., na podstawie załączonego do

umowy pełnomocnictwa z dnia .......... r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości;

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć wojewodę, do którego Instytucja Zarządzająca delegowała część funkcji, na podstawie umowy z dnia ..............;

8) Beneficjencie Ostatecznym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które założyły działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Działania;

9) rachunku bankowym Beneficjenta - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ........................ prowadzony w banku ......................;

10) rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek nr ................ prowadzony w banku ...................., na którym gromadzone są środki Funduszu, przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie umowy z dnia ............... r. zawartej między Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą;

11) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania, do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

12) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie nie większej niż: ................ PLN (słownie: ...................... złotych), w tym:

1) na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż: .......... PLN (słownie: ....... złotych);

2) na wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż: .............. PLN

(słownie: ....................... złotych);

3) na jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności w kwocie nie większej niż:

........................ PLN (słownie: ............................... złotych).

2. Całkowita wartość Projektu wynosi:

.................... PLN (słownie ............................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:

.................. PLN (słownie: .............................. złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości:

.................. PLN (słownie: .............................. złotych).3)

5. Wszelkie wydatki niekwalifikowalne Beneficjent zobowiązuje się w całości pokryć ze środków własnych.

6. Część dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przeznaczona na realizację Projektu przez Beneficjenta.

7. Część dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stanowi wynagrodzenia Beneficjenta.

8. Część dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeznaczona na wsparcie pomostowe, przekazywana jest przez Beneficjenta, zgodnie z zasadami Uzupełnienia Programu oraz niniejszej umowy, Beneficjentom Ostatecznym Projektu. Środki te są przekazywane w terminie miesięcznym przez okres co najmniej 6 albo 12 miesięcy.

9. Część dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeznaczona na jednorazowe dotacje inwestycyjne, przekazywana jest przez Beneficjenta Beneficjentom Ostatecznym Projektu, zgodnie z zasadami Uzupełnienia Programu oraz niniejszej umowy.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się następująco:

1) rozpoczęcie realizacji: ......... r.;

2) zakończenie realizacji: ......... r.

2. Ostateczny termin wydatkowania dofinansowania ustala się na dzień ......... r.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Wdrażającej, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Dofinansowanie jest przekazywane transzami na podstawie złożonego przez Beneficjenta, spełniającego wymogi formalne, wniosku o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność", oraz zgodnie z zestawieniem wydatków Projektu.

2. Pierwszy wniosek o płatność jest składany po podpisaniu niniejszej umowy, natomiast kolejne - nie częściej niż raz w miesiącu, pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Pierwsza transza dofinansowania w wysokości 20% wartości dofinansowania określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie 21 dni roboczych od daty złożenia przez Beneficjenta pierwszego wniosku o płatność.

4. Druga i kolejne transze dofinansowania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zostaną przekazane Beneficjentowi zgodnie z harmonogramem przekazywania wsparcia pomostowego w ramach Projektu, wskazującym imiennie beneficjentów ostatecznych Projektu, którym zostało przyznane wsparcie pomostowe. Harmonogram ten sporządza Beneficjent oraz załącza do wniosku o płatność.

5. Część dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zostanie przekazana Beneficjentowi zgodnie z harmonogramem przekazywania jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności w ramach Projektu, wskazującym imiennie Beneficjentów Ostatecznych Projektu, którym została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności. Harmonogram ten sporządza Beneficjent oraz załącza do wniosku o płatność.

6. Wypłata drugiej i kolejnych transz dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% wartości przekazanego dotychczas dofinansowania.

7. Druga i kolejne transze dofinansowania są przekazywane na rachunek Beneficjenta, w terminie 2 miesięcy od dnia zaakceptowania wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą.

8. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:

1) złożenie przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (w dwóch egzemplarzach),

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (w dwóch egzemplarzach),

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania (w dwóch egzemplarzach),

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków (w dwóch egzemplarzach),

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu (w dwóch egzemplarzach),

f) harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały,

g) tabelą rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania,

h) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami poleceń przelewu wsparcia pomostowego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych,

i) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami poleceń przelewu jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności na rzecz Beneficjentów Ostatecznych,

j) harmonogramem przekazywania wsparcia pomostowego w ramach Projektu,

k) harmonogramem przekazywania jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności w ramach Projektu;

2) dokonanie przez Instytucję Wdrażającą i Instytucję Pośredniczącą poświadczenia kwalifikowalności wydatków uwzględnionych we wniosku o płatność;

3) dostępność środków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie Projektu.

9. Instytucja Wdrażająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, przekazuje go do weryfikacji jako element zbiorczego wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca poświadcza wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych w tym wniosku o płatność.

10. Rozliczeniu w ramach Projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. W sytuacji gdy Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. Dla projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

11. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

12. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 9, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwota do wypłaty zostaje pomniejszona o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

13. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie wypłaty transzy dofinansowania.

14. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje dofinansowanie w przypadku:

1) stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień umowy lub w realizacji Projektu, w szczególności w przypadku zawinionego przez Beneficjenta nieterminowego realizowania Projektu;

2) utrudniania kontroli realizacji Projektu;

3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) na wniosek instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

15. Zawieszenie płatności, o którym mowa w ust. 14, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia.

16. Uruchomienie dofinansowania następuje po usunięciu nieprawidłowości.

17. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia 100% środków otrzymanego dofinansowania wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu.

§ 6

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą, w dwóch wybranych następujących formach4):

1) weksel in blanco na kwotę ......... wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie według prawa cywilnego;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na .........;

10) zastaw na prawach ......... .

§ 7

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą terminie, Instytucja Wdrażająca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy dofinansowania.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty z kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 6. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 8

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania niezwłocznie Instytucji Wdrażającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie z określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych5) oraz końcowego z realizacji Projektu;

4) przekazania, na nośniku elektronicznym, wraz ze sprawozdaniem końcowym, informacji o wszystkich Beneficjentach Ostatecznych w ramach Projektu, według wzoru przekazanego przez Instytucję Wdrażającą6);

5) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej7).

2. W przypadku braków formalnych w przekazanych do Instytucji Wdrażającej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 9

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

§ 10

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4.

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o wszystkich realizowanych przez niego projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy:

1) całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 1, wynosi co najmniej równowartość w złotych 150.000 euro8);

2) całkowita wartość kilku projektów aktualnie realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej równowartość w złotych 200.000 euro8).

3. Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Wdrażająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy7).

§ 13

Beneficjent, wydatkując środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Jeżeli udział środków publicznych w Projekcie wynosi nie więcej niż 50%, Beneficjent jest zobowiązany stosować "Procedurę uproszczoną wydatkowania środków w ramach działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości i działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa", ustaloną przez Instytucję Zarządzającą.

§ 14

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu.

§ 15

Instytucja Wdrażająca udostępnia Beneficjentowi logo Funduszu i logo Programu. Beneficjent jest zobowiązany do oznaczania dokumentów dotyczących projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą logo Funduszu i logo Programu.

§ 16

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Pośredniczącej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Wdrażającej. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu albo ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty - w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.

6. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.

7. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8. Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia dofinansowania, określonego w § 2 ust. 1.

9. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Wdrażającej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 17

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w niniejszej umowie dnia rozpoczęcia realizacji Projektu;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w określonym terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

6) wykorzystał przekazane dofinansowanie na cel inny niż określony w Projekcie;

7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Wdrażającą, sprawozdania z realizacji Projektu;

8) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem §13;

9) nie wniósł zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości przewidzianej umową3).

2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeśli Beneficjent nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

4. W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.

5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją zgodnie z § 12.

§ 19

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Wdrażającej.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Pośredniczącej.

Podpisy:

Instytucja Wdrażająca Beneficjent

........... ...........

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Należy wpisać nazwę Beneficjenta adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

3) Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, przewiduje wkład własny Beneficjenta.

4) Niepotrzebne skreślić.

5) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

6) Dotyczy jedynie projektów, w ramach których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób, w tym do pracowników przedsiębiorstw lub instytucji.

7) Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

8) Do przeliczania tej kwoty stosuje się kurs NPB z dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Umowa nr .........

grafika

o dofinansowanie Projektu .........1)

w ramach

Priorytetu 3 - Rozwój lokalny

(z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa)

zawarta w ............... w dniu ........... r.

pomiędzy:

Wojewodą ............, zwanym dalej "Instytucją Pośredniczącą",

reprezentowanym przez:

..............................................................,

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ................. r.

a

..............................2), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez

..............................................................,

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ................. r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 3 - Rozwój lokalny;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć ....................... 3);

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu oraz współfinansowanie z budżetu państwa przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy Beneficjenta;

8) rachunku bankowym Beneficjenta4) - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ..........................., prowadzony w banku .......................;

9) rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Pośredniczącej nr .................., prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na którym są gromadzone środki Funduszu, przekazywane przez Instytucję Płatniczą na podstawie porozumienia z dnia ............... r., zawartego między Instytucją Płatniczą, Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą;

10) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych, oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie do kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

11) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa), załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w kwocie nie większej niż:

................. PLN (słownie: ............................... złotych),

co stanowi .........% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym:

1) środki Funduszu w kwocie nie większej niż:

................ PLN (słownie: ...................... złotych),

stanowiące .............. % wydatków kwalifikowalnych;

2) współfinansowanie z budżetu państwa, zwane dalej "współfinansowaniem", w kwocie nie większej niż:

.............. PLN (słownie: ....................... złotych),

co stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

2. Całkowita wartość Projektu wynosi:

................ PLN (słownie ........................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:

................ PLN (słownie: ........................... złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości

................ PLN (słownie: ........................... złotych).

5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji: .........;

2) zakończenie realizacji: ......... .

2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 17 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały.

5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku, prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Środki Funduszu są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych i płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku Beneficjenta o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność".

2. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem § 14, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków Funduszu jest:

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania,

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków,

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu,

f) harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały;

2) wskazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody;

3) przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych;

4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą;

5) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.

5. Instytucja Pośrednicząca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość środków Funduszu i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością środków Funduszu zatwierdzoną do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie przekazania środków Funduszu.

8. Środki Funduszu są przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.

9. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 5, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

10. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5 % całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po:

1) poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność;

2) akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu;

3) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośrednicząca kontroli na miejscu realizacji projektu, w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, i czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte;

4) potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięciu nieprawidłowości.

§ 6

1. Beneficjent raz w roku budżetowym, w terminie określanym corocznie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przedstawia Instytucji Pośredniczącej zapotrzebowanie na środki współfinansowania. Zapotrzebowanie to sporządzane jest zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, w pierwszym roku realizacji Projektu, lub z prognozą, o której mowa w § 3 ust. 5, w kolejnych latach realizacji Projektu.

2. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 1, sporządza wniosek o współfinansowanie, który przekazuje do Instytucji Zarządzającej.

3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy Beneficjenta, w formie refundacji w terminie 2 miesięcy od złożenia spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność, zgodnie z poświadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi w tym wniosku. Współfinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie harmonogramu płatności zawartego we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi współfinansowania jest dostępność środków budżetowych.

5. Beneficjent rozlicza otrzymane współfinansowanie w sposób określony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 7

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą, w dwóch wybranych następujących formach5):

1) weksl in blanco na kwotę .................... wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie według prawa cywilnego;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na ....................;

10) zastaw na prawach ...................... .

§ 8

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, Instytucja Pośrednicząca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej refundacji.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 9

1. Beneficjent zapewnia, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że6):

1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną do tego instytucję.

3. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 2, dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 10

1. Beneficjent zobowiązany jest do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) corocznego pomiaru oddziaływania przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu;

4) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych7) oraz końcowego z realizacji Projektu;

5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy;

6) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej8).

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanych Instytucji Pośredniczącej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 2 i 4.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy całkowita wartość Projektu określona w § 2 ust. 2 lub kilku projektów realizowanych aktualnie przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co najmniej równowartość w złotych 6.500.000 euro9). Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym.

§ 13

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Pośrednicząca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy8).

§ 14

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%;

2) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów;

3) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu, a także, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego10);

5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą10);

6) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej projektów aneksów do umowy z wykonawcą;

7) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

8) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

9) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności aneksów do umowy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowania się do zaleceń zawartych w opinii.

3. W przypadku gdy wartość zamówienia na roboty przekracza równowartość w złotych 10.000.000 euro lub gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

5. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do opiniowania:

1) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia10);

2) projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia10);

3) aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 5, Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

§ 15

Beneficjent nie może wykorzystywać udzielonego mu dofinansowania w celu zaniżania w sposób nieuzasadniony stosowanych przez siebie cen oraz podejmować działań zmierzających do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw konkurencyjnych przez oferowanie korzyści nadmiernych w stosunku do przyjętych zwyczajowo.

§ 16

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu.

§ 17

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Pośredniczącej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych określonego w § 2 ust. 1. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Pośredniczącej. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany umowy w formie aneksu albo ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący - w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący.

6. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu oraz przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust 1, mogą być dokonywane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Regionalny Komitet Sterujący.

7. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8. Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia dofinansowania.

9. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy Projekt ulegnie modyfikacji powodującej:

1) zmianę jego charakteru lub warunków wdrożenia Projektu, zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) uzyskanie przez Beneficjenta nienależnej przewagi konkurencyjnej;

3) wygenerowanie przez Projekt znaczącego zysku netto nieuwzględnionego we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

4) zmianę własności infrastruktury;

5) zmianę lokalizacji realizacji Projektu;

6) zmianę charakteru infrastruktury powstałej w efekcie zrealizowania Projektu.

10. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 18

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przedmiotem umowy;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji Projektu;

7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem § 14.

2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1;

2) nie usunął, po dwukrotnym wezwaniu Instytucji Pośredniczącej, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Pośredniczącej, o której mowa w § 14 ust. 6.

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek przez nią wyznaczony.

4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 13.

§ 20

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej.

§ 21

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej Programem.

Instytucja Pośrednicząca Beneficjent

................ ................

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

3) Należy wpisać nazwę i numer działania.

4) W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie, należy wpisać rachunek do obsługi środków prefinansowania. W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie w wysokości mniejszej niż dofinansowanie ze środków Funduszu, a rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na realizację Projektu, jest inny niż rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki prefinansowania, należy wpisać numery obu rachunków, z zaznaczeniem wysokości procentowej dofinansowania, jakie powinno być przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na każdy z tych rachunków.

5) Niepotrzebne skreślić.

6) Stosowane w przypadku, gdy zakup sprzętu ruchomego został przewidziany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

7) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

8) Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

9) Do przeliczania tej kwoty stosuje się kurs NPB z dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

10) Nie dotyczy przypadku, gdy przetarg został rozstrzygnięty przed datą podpisania niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Umowa nr .........

grafika

o dofinansowanie Projektu ......... 1)

w ramach

Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny

Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa

zawarta w ............... w dniu ........... r.

pomiędzy:

......................., zwaną dalej "Instytucją Wdrażającą",

reprezentowaną przez:

.............................................................,

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ................. r.

a

.............................2), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez:

..............................................................

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ................. r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 3 - Rozwój Lokalny;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa;

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) Instytucji Pośredniczącej - należy przez to rozumieć Wojewodę, do którego Instytucja Zarządzająca delegowała część funkcji na podstawie umowy z dnia ......... r.;

8) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu oraz współfinansowanie z budżetu państwa przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy Beneficjenta;

9) rachunku bankowym Beneficjenta - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ....................... prowadzony w banku ........................;

10) rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek nr ......................, prowadzony w banku ................................., na którym gromadzone są środki przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie umowy z dnia .................. r. zawartej między Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą;

11) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych, oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie do kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania, do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

12) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w kwocie nie większej niż:

.......................... PLN (słownie: ........................... złotych),

co stanowi ............ % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym:

1) środki Funduszu w kwocie nie większej niż: ................. PLN

(słownie: ..................................... złotych),

stanowiące ......... % wydatków kwalifikowalnych;

2) współfinansowanie z budżetu państwa, zwane dalej "współfinansowaniem", w kwocie nie większej niż:

........................ PLN (słownie: ............................ złotych),

stanowiące nie więcej niż ...........% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

2. Całkowita wartość Projektu wynosi:

.............................. PLN (słownie ..................................................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:

.............................. PLN (słownie: ..................................................... złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości:

.............................. PLN (słownie: ..................................................... złotych).

5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się następująco:

1) rozpoczęcie realizacji: .........;

2) zakończenie realizacji: ......... .

2. Termin zakończenia realizacji projektu określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta zgodnie z § 15 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Wdrażającej, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca, harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały.

5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Wdrażającej, nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku, aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Środki Funduszu są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą, w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych oraz płatności końcowej. Przekazywanie płatności okresowych następuje w terminie do 60 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą złożonego przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność".

2. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem § 13, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. Dla projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków Funduszu jest:

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Wdrażającej spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, w dwóch egzemplarzach,

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, w dwóch egzemplarzach,

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, w dwóch egzemplarzach,

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, w dwóch egzemplarzach,

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu, w dwóch egzemplarzach,

f) harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały;

2) wykazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody;

3) przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych;

4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Wdrażającą oraz Instytucję Pośredniczącą;

5) dostępność środków Funduszu na rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej.

5. Instytucja Wdrażająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, przekazuje go do weryfikacji, jako element zbiorczego wniosku o płatność, Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca, po poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, zatwierdza wysokość kwoty do wypłaty i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością środków Funduszu zatwierdzoną do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie przekazania środków Funduszu.

8. Po otrzymaniu od Instytucji Pośredniczącej środków Funduszu, jako refundacji wydatków, o których mowa w ust. 5, Instytucja Wdrażająca przekazuje środki Funduszu na rachunek bankowy Beneficjenta.

9. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 5, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

10. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po:

1) poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność;

2) akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu;

3) przeprowadzeniu przez Instytucję Wdrażającą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte;

4) potwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

§ 6

1. Beneficjent, raz w roku budżetowym, przedstawia Instytucji Wdrażającej zapotrzebowanie na współfinansowanie w bieżącym roku budżetowym. Zapotrzebowanie to sporządzane jest zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu - w pierwszym roku realizacji Projektu, albo z prognozą, o której mowa w § 3 ust. 5 - w kolejnych latach realizacji Projektu.

2. Instytucja Wdrażająca przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy Beneficjenta w formie refundacji w terminie 60 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Instytucję Wdrażającą przekazanego przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność, zgodnie z poświadczonymi wydatkami kwalifikowalnymi ujętymi w tym wniosku.

3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi współfinansowania jest dostępność środków budżetowych.

§ 7

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą, w dwóch wybranych następujących formach3):

1) weksel in blanco na kwotę ......... wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na .........;

10) zastaw na prawach ......... .

§ 8

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą.

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą terminie, Instytucja Wdrażająca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej refundacji.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 9

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania, osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Wdrażającej sprawozdań okresowych, rocznych4) oraz końcowego z realizacji Projektu;

4) przekazywania do Instytucji Wdrażającej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy;

5) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej5).

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanych do Instytucji Wdrażającej sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

§ 10

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4.

§ 11

Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji Wdrażającej o wszystkich realizowanych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Wdrażająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent przechowuje przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy5).

§ 13

Beneficjent, wydatkując środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Jeżeli udział środków publicznych w Projekcie wynosi nie więcej niż 50%, Beneficjent jest zobowiązany stosować "Procedurę uproszczoną wydatkowania środków w ramach Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości i Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa", ustaloną przez Instytucję Zarządzającą.

§ 14

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu i budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu.

§ 15

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Pośredniczącej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych określonego w § 2 ust. 1. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany umowy w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonane bez zgody Instytucji Wdrażającej. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu albo ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceny Projektów - w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają 5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceny Projektów.

6. Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonane po uzyskaniu ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceny Projektów.

7. W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

8. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Wdrażającej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 16

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

1. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie dnia rozpoczęcia realizacji Projektu;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w określonym terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

6) wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie;

7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Wdrażającą, sprawozdania z realizacji Projektu;

8) nie wniósł zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości ustalonej w umowie;

9) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem § 13.

2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 11.

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą na rachunek przez nią wyznaczony.

4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

6. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 12.

§ 18

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Wdrażającej.

§ 19

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Pośredniczącej.

Podpisy:

Instytucja Wdrażająca Beneficjent

............... ..................

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

3) Niepotrzebne skreślić.

4) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

5) Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Umowa nr .........

grafika

o dofinansowanie Projektu ........ 1)

w ramach

Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna

zawarta w ................ w dniu ............. r.

pomiędzy:

Instytucją Pośredniczącą / Instytucją Zarządzającą2),

reprezentowaną przez:

......................................................

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ............. r.

a

............................3), zwanym dalej "Beneficjentem",

reprezentowanym przez:

......................................................,

na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa

z dnia ............... r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);

2) Uzupełnieniu Programu - należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);

3) Priorytecie - należy przez to rozumieć Priorytet 4 - Pomoc Techniczna;

4) Działaniu - należy przez to rozumieć ............................. 4);

5) Funduszu - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

6) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

7) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu oraz współfinansowanie ze środków budżetu państwa przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2);

8) rachunku bankowym Beneficjenta5) - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy nr ......................., prowadzony w banku ...............................;

9) rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) nr ....................., prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na którym gromadzone są środki, przekazywane przez Instytucję Płatniczą/Instytucję Zarządzającą2) na podstawie porozumienia z dnia ......... r. zawartego między Instytucją Płatniczą, Instytucją Zarządzającą oraz Instytucją Pośredniczącą;

10) wydatkach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych, oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie do kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 w odniesieniu do zasad kwalifikowania, do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;

11) rezultatach realizacji projektu - należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2

1. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna, załączonym do niniejszej umowy, dofinansowanie w kwocie nie większej niż:

........................ PLN (słownie: ........................... złotych),

co stanowi .........% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, w tym:

1) środki Funduszu, w kwocie nie większej niż:

............................ PLN (słownie: ............................. złotych),

stanowiące ......... % wydatków kwalifikowalnych6);

2) współfinansowanie z budżetu państwa, zwane dalej "współfinansowaniem", w kwocie nie większej niż:

............................ PLN (słownie: ............................. złotych),

co stanowi ............. % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu7).

2. Całkowita wartość Projektu wynosi:

.............................. PLN (słownie ..................................................... złotych).

3. Całkowite wydatki kwalifikowanie w ramach projektu wynoszą:

.............................. PLN (słownie: ..................................................... złotych).

4. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości:

.............................. PLN (słownie: ..................................................... złotych).

5. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji: .........;

2) zakończenie realizacji: ......... .

2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta złożony zgodnie z § 16 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały.

5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku/nie później niż do dnia 10 marca każdego roku8) uaktualnioną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

§ 4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

§ 5

1. Środki Funduszu są przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych oraz płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność, zwanego dalej "wnioskiem o płatność".

2. Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu w terminie do 15 dnia miesiąca/ostatniego dnia miesiąca9), pisemnie i na nośniku elektronicznym.

3. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem § 13, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

4. Wydatki związane z zatrudnieniem osób są kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2004 r.

5. Warunkiem przekazania Beneficjentowi środków Funduszu jest:

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) spełniającego wymogi formalne wniosku wraz z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej10),

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac10),

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania10),

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków10),

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu10),

f) imiennym opisem stanowisk pracowników korzystających ze studiów podyplomowych finansowanych w ramach Projektu11),

g) imiennym opisem stanowisk pracowników zaangażowanych w realizację Projektu12),

h) listą płac12),

i) harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały10);

2) wskazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody;

3) przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych;

4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2);

5) dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej.

6. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2), po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość środków Funduszu do wypłaty i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością środków Funduszu zatwierdzoną do wypłaty Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2)załącza do informacji uzasadnienie.

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

8. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie przekazania środków Funduszu.

9. Refundacja ze środków Funduszu jest przekazywana przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) na rachunek bankowy Beneficjenta w wysokości procentowego udziału środków Funduszu, określonego w § 2 ust. 1.

10. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 6, pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.

11. Płatność końcowa w wysokości co najmniej ......... % całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po:

1) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność;

2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu;

3) przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte;

4) potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

§ 613)

1. Beneficjent raz w roku budżetowym w terminie określanym corocznie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przedstawia Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) zapotrzebowanie/wniosek o współfinansowanie14). Zapotrzebowanie/wniosek o współfinansowanie14) jest sporządzany zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, w pierwszym roku realizacji Projektu, albo z prognozą, o której mowa w § 3 ust. 5, w kolejnych latach realizacji Projektu.

2. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z zapotrzebowaniem, o którym mowa w ust. 1, sporządza wniosek o współfinansowanie, który przekazuje do Instytucji Zarządzającej15).

3. Instytucja Pośrednicząca przekazuje współfinansowanie na rachunek bankowy Beneficjenta zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 3 ust. 415). Współfinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie harmonogramu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 416).

4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi współfinansowania jest dostępność środków budżetowych.

5. Beneficjent rozlicza otrzymane współfinansowanie w sposób określony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 7

Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2), w dwóch wybranych następujących formach2):

1) weksel in blanco na kwotę ......... wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal);

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;

3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;

4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;

5) hipoteka;

6) poręczenie według prawa cywilnego;

7) gwarancja bankowa;

8) gwarancja ubezpieczeniowa;

9) zastaw rejestrowy na .........;

10) zastaw na prawach ......... .

§ 8

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2).

2. Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie, Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej refundacji.

3. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 7. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

4. Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

§ 9

1. Beneficjent zapewnia, że w przypadku Projektu nie następuje nakładanie się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

2. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że17):

1) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną do tego instytucję.

3. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowalnymi.

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 2, dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 10

1. Beneficjent zobowiązuje się do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wskaźników produktów osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych18) oraz końcowego z realizacji Projektu;

4) przekazywania Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanych do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) sprawozdaniach, Beneficjent zobowiązany jest do przesłania uzupełnionych wersji w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2).

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, powoduje wstrzymanie środków Funduszu16)/dofinansowania15).

§ 11

1. Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.

3. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 12 ust. 2 i 4.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent przechowuje przez 10 lat od zakończenia realizacji Projektu.

§ 13

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%;

2) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2), lub innych upoważnionych organów;

3) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2), specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego19);

5) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą19);

6) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) projektów aneksów do umowy z wykonawcą;

7) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

8) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

9) stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) dotyczącej zgodności aneksów do umowy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowania się do zaleceń zawartych w opinii.

3. Beneficjent ma obowiązek niezwłocznego przekazania Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) jest uprawniona do opiniowania:

1) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia19);

2) projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia19);

3) aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, i ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5. W przypadku negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) wstrzymuje przekazanie środków Funduszu14)/dofinansowania15) do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.

§ 14

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

§ 15

Beneficjent jest zobowiązany do:

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu oraz budżetu państwa7) we współfinansowaniu Projektu;

3) oznaczania dokumentów dotyczących Projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą logo Funduszu i Programu.

§ 16

1. Beneficjent może zgłosić Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.

2. Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 1. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany w formie aneksu.

3. Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.

4. Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia dofinansowania.

5. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy Projekt ulegnie modyfikacji powodującej:

1) zmianę jego charakteru lub warunków wdrożenia Projektu, zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) uzyskanie przez Beneficjenta nienależnej przewagi konkurencyjnej;

3) wygenerowanie przez Projekt znaczącego zysku netto nieuwzględnionego we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

4) zmianę własności infrastruktury;

5) zmianę lokalizacji realizacji Projektu;

6) zmianę charakteru infrastruktury powstałej w efekcie zrealizowania Projektu.

6. Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2) wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

§ 17

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Zarządzająca2) może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu z przyczyn przez siebie zawinionych;

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;

3) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przedmiotem umowy;

4) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;

5) w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2), sprawozdania z realizacji Projektu;

7) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem § 13;

8) nie wniósł zadeklarowanego wkładu własnego20).

2. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Zarządzającą2) na rachunek przez nią wskazany.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu pobranego dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 12.

§ 19

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej2).

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch/trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.21)

Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca2) Beneficjent

...................... ................

______

1) Należy wpisać nazwę i numer projektu.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).

4) Należy wpisać nazwę i numer działania.

5) W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie, należy wpisać rachunek do obsługi środków prefinansowania. W przypadku gdy Beneficjent zaciąga pożyczkę na prefinansowanie w wysokości mniejszej niż środki Funduszu, a rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na realizację Projektu, jest inny niż rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki prefinansowania, należy wpisać numery obu rachunków, z zaznaczeniem wysokości procentowej dofinansowania, jakie powinno być przekazane przez Instytucję Pośredniczącą na każdy z tych rachunków.

6) W przypadku gdy Projekt zgodnie z Uzupełnieniem Programu nie otrzymuje współfinansowania z budżetu państwa, pkt 2 skreśla się.

7) Dotyczy Projektu, dla którego w Uzupełnieniu Programu zostało przewidziane współfinansowanie z budżetu państwa.

8) Niepotrzebne skreślić; w przypadku gdy Beneficjent składa prognozę do Instytucji Zarządzającej, właściwym terminem jest 10 marca, natomiast jeżeli tą instytucją jest Instytucja Pośrednicząca, właściwym terminem jest 28 lutego.

9) Niepotrzebne skreślić; w przypadku gdy Beneficjent składa wniosek do Instytucji Zarządzającej, właściwym terminem jest ostatni dzień miesiąca, natomiast jeżeli tą instytucją jest Instytucja Pośrednicząca, właściwym terminem jest 15 dzień miesiąca.

10) W przypadku gdy wniosek o płatność jest składany przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej, załącznik ten składa się w dwóch egzemplarzach.

11) Dotyczy projektów związanych ze studiami podyplomowymi.

12) Dotyczy projektów związanych z zatrudnieniem.

13) Dotyczy tylko projektów, dla których zostało przewidziane współfinansowanie z budżetu państwa.

14) Niepotrzebne skreślić. Instytucja Pośrednicząca składa do Instytucji Zarządzającej wniosek o współfinansowanie, natomiast pozostali Beneficjenci składają do Instytucji Pośredniczącej zapotrzebowanie na środki wspólfinansowania.

15) Dotyczy tylko projektów realizowanych przez Beneficjentów innych niż Instytucja Pośrednicząca.

16) Dotyczy projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą.

17) Dotyczy przypadku, gdy zakup sprzętu ruchomego został przewidziany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

18) Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.

19) Nie dotyczy przypadku, gdy przetarg został rozstrzygnięty przed datą podpisania niniejszej umowy.

20) W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, taki wkład przewiduje.

21) W przypadku gdy umowa jest zawierana pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą jako Beneficjentem, umowa jest zawierana w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron; w przypadku gdy Stronami umowy są Instytucja Pośrednicząca i Beneficjent, umowa jest zawierana w trzech egzemplarzach.