Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.850 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji:
1) należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Wzory tytułów wykonawczych stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TW-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TW-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).