Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1146 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej na granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z późn. zm.) 2 , z napisem "Granica państwa", który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej na granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 3 , z napisem "Granica państwa przekraczanie zabronione", który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Ustala się wzór tablicy umieszczanej w pasie drogi granicznej w miejscach, w których jest wprowadzony zakaz przebywania, z napisem "Pas drogi granicznej wejście zabronione", który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Utrzymywanie tablic, o których mowa w § 1, przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej polega na ich ustawianiu w dobrze widocznych miejscach, wymianie w razie uszkodzenia lub zniszczenia oraz na bieżącej konserwacji.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ

NA GRANICY PAŃSTWOWEJ STANOWIĄCEJ GRANICĘ WEWNĘTRZNĄ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 500 x 650 mm, koloru żółtego, z czerwonym paskiem przy krawędzi o szerokości 30 mm i napisem koloru czarnego. Grubość liter - 10 mm, wysokość liter - 70 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ

NA GRANICY PAŃSTWOWEJ STANOWIĄCEJ GRANICĘ ZEWNĘTRZNĄ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 500 x 650 mm, koloru żółtego, z czerwonym paskiem przy krawędzi o szerokości 30 mm i napisem koloru czarnego. Litery wyrazów "GRANICA PAŃSTWA": grubość - 10 mm, wysokość - 70 mm. Litery wyrazów "PRZEKRACZANIE ZABRONIONE": grubość - 7 mm, wysokość - 50 mm. Odstęp między wierszami - 60 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR TABLICY UMIESZCZANEJ W PASIE DROGI GRANICZNEJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST WPROWADZONY ZAKAZ PRZEBYWANIA

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 300 x 600 mm, koloru czerwonego, z białym paskiem o szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Grubość liter - 6 mm, wysokość liter - 60 mm, odstęp między wierszami - 40 mm.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 Uchylone na podstawie art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.
3 Uchylone na podstawie art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku X.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz.U.2005.188.1579), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1336).