Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1217

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu.
1. 
Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.
2. 
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej.
2. 
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
2. 
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
2. 
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszcza się sporządzanie i stosowanie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.
Tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody zgodne ze wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzór

Objaśnienia: tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

wzór

Objaśnienia: tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O UJĘCIU WODY POWIERZCHNIOWEJ I ZAKAZIE WSTĘPU OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH NA TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY

wzór

Objaśnienia: tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O UJĘCIU WODY PODZIEMNEJ I ZAKAZIE WSTĘPU OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH NA TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY

wzór

Objaśnienia: tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. poz. 1457 i 2506), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.