§ 6. - Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.136.1457

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.