§ 2. - Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.136.1457

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.
§  2.
1.
Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.
2.
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.