§ 1. - Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.136.1457

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wzory tablic informacyjnych o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody.