Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody. - Dz.U.2004.136.1457 - OpenLEX

Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.136.1457

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory tablic informacyjnych o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody.
1.
Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.
2.
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej.
2.
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
2.
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1.
Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
2.
Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 1130).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 1

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery - 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU (SwitzerlandCondBlack).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 2

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery - 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU (SwitzerlandCondBlack).

ZAŁĄCZNIK Nr  3 3

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery - 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU (SwitzerlandCondBlack).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 4

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

wzór

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery - 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU (SwitzerlandCondBlack).

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U.04.250.2506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 2004 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U.04.250.2506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 2004 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U.04.250.2506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 2004 r.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U.04.250.2506) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 listopada 2004 r.