Wzory tablic.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.268.2665

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 grudnia 2004 r.
w sprawie wzorów tablic

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form.
1.
Ustala się wzory tablic informujących o nazwie następujących form ochrony przyrody:
1)
parku narodowego;
2)
rezerwatu przyrody;
3)
parku krajobrazowego;
4)
obszaru chronionego krajobrazu;
5)
obszaru Natura 2000;
6)
pomnika przyrody;
7)
stanowiska dokumentacyjnego;
8)
użytku ekologicznego;
9)
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
2.
Wzór tablicy informującej o nazwie form ochrony przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wzór tablicy informującej o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Wzór tablicy informującej o nazwie pomnika przyrody będącego skupiskiem tworów przyrody żywej lub nieożywionej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Wzór tablicy informującej o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do form ochrony przyrody wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7 i 8 określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody (Dz. U. Nr 8, poz. 82).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O NAZWIE FORMY OCHRONY PRZYRODY

wzór

Objaśnienia:

*) Należy podać nazwę własną i rodzaj formy ochrony przyrody.

1) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej;

2) tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;

3) tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis informujący o nazwie własnej formy ochrony przyrody, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;

4) odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O NAZWIE POMNIKA PRZYRODY BĘDĄCEGO POJEDYNCZYM TWOREM PRZYRODY ŻYWEJ LUB NIEOŻYWIONEJ

wzór

Objaśnienia:

1) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej;

2) tablica ma kształt prostokąta o wysokości 13,5 cm i szerokości 9 cm;

3) tło tablicy jest koloru zielonego; w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; w dolnej części tablicy jest umieszczony symetrycznie w dwóch rzędach napis "POMNIK PRZYRODY", o wysokości liter 1 cm, w kolorze białym;

4) odległość pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a napisem oraz pierwszym i drugim rzędem napisu i odległość pomiędzy drugim rzędem napisu a dolną krawędzią tablicy wynosi 1 cm;

5) odległość wizerunku orła w koronie od górnej krawędzi tablicy wynosi 0,5 cm.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O NAZWIE POMNIKA PRZYRODY BĘDĄCEGO SKUPISKIEM TWORÓW PRZYRODY ŻYWEJ LUB NIEOŻYWIONEJ

wzór

Objaśnienia:

*) Należy podać nazwę własną skupiska tworów przyrody żywej lub nieożywionej.

1) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej;

2) tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;

3) tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; poniżej wizerunku orła w koronie są umieszczone symetrycznie w dwóch rzędach napisy: w pierwszym rzędzie napis "POMNIK PRZYRODY", w drugim rzędzie napis informujący o nazwie własnej skupiska tworów przyrody żywej lub nieożywionej, o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym;

4) odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR TABLICY INFORMUJĄCEJ O ZAKAZACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBSZARACH LUB W STOSUNKU DO FORM OCHRONY PRZYRODY

wzór

Objaśnienia:

*) Należy umieścić jeden z napisów, o których mowa w pkt 3.

1) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej;

2) tablica ma kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1;

3) tło tablicy jest koloru białego, 8 cm poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie właściwy ze względu na formę ochrony przyrody napis o wysokości liter 3 cm, w kolorze czarnym:

a) o treści "NA OBSZARZE PARKU NARODOWEGO OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:" dla parku narodowego, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) o treści "NA OBSZARZE REZERWATU PRZYRODY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:" dla rezerwatu przyrody, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

c) o treści "NA OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:" dla parku krajobrazowego, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymienione w rozporządzeniu wojewody o utworzeniu parku krajobrazowego,

d) o treści "W STOSUNKU DO STANOWISKA DOKUMENTACYJNEGO OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:" dla stanowiska dokumentacyjnego, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymienione w rozporządzeniu wojewody lub w uchwale rady gminy o ustanowieniu stanowiska dokumentacyjnego,

e) o treści "NA OBSZARZE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY:" dla użytku ekologicznego, poniżej napisu są wymienione w punktach zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymienione w rozporządzeniu wojewody lub w uchwale rady gminy o ustanowieniu użytku ekologicznego;

4) odstępy między kolejnymi rzędami napisów wynoszą 3 cm oraz odstęp między ostatnim rzędem napisów a dolną krawędzią tablicy wynosi 8 cm;

5) odstęp pomiędzy lewą krawędzią tablicy a poszczególnymi rzędami napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm;

6) wysokość liter, w kolorze czarnym, w kolejnych rzędach napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).