Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.757

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
wzory świadectw oceny materiału siewnego:
a)
świadectw oceny polowej,
b)
świadectwa oceny laboratoryjnej,
c)
świadectwa oceny weryfikacyjnej,
d)
świadectwa oceny cech zewnętrznych

- stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)
wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór informacji o wynikach badania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1301).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY ŚWIADECTW OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO

1. Świadectwo oceny polowej materiału siewnego

wzór

2. Świadectwo oceny polowej materiału szkółkarskiego

wzór

3. Świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego

wzór

4. Świadectwo oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka

wzór

5. Świadectwo oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY INFORMACJI O DYSKWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO W POSZCZEGÓLNYCH OCENACH

1. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie polowej

wzór

2. Informacja o dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego po ocenie polowej

wzór

3. Informacja o dyskwalifikacji materiału siewnego po ocenie laboratoryjnej

wzór

4. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie weryfikacyjnej

wzór

5. Informacja o dyskwalifikacji sadzeniaków ziemniaka po ocenie cech zewnętrznych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR INFORMACJI O WYNIKACH BADANIA

wzór
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).