§ 1. - Wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.630

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2012 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2)
wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3)
wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
4)
wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.