Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2061

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Do rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego oraz rocznych uproszczonych sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234), które na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.